Начало >Добруджа >Общество

Депутат пита, кмет отговаря, Вие решавате

13.03.2018 г. 11:54:02 ч.
/
Депутат пита, кмет отговаря, Вие решавате
Народният представител от ППГЕРБ от 44-ото НС  Даниела Димитрова е отправила  четири въпроса  към кмета на Добрич Йордан Йорданов. Въпросите несъмнено са  и от обществен интерес, затова поискахме отговорите за да ги публикуваме. Една такава кореспонденция не би трябвало да остава в тайна от избирателите било то преди  кметски или парламентарни  избори и извън тях.

 1. На какъв етап е изпълнението на проект “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич-фаза I“? Какво предстои да се реализира до края на годината? Приключила ли е работата по някой от ЛОТ-овете? Ако „да“, моля да ми предоставите становище на независимия одит за това.
ОТГОВОР:

1. За изпълнение на Проект : „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич-фаза 1 са сключени следните договори :
1.            Договор № ДОП – 6 / 18.01.2016 г.  - Договорът е за услуга с предмет : „ Актуализиране на Анализ разходи –ползи (АРП), като част от проектното предложение „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич-фаза 1”.  Договорът е изпълнен и приключен.
2.            Договор № ДОП – 46 / 10.03.2016 г.  - Договорът е за услуга с предмет : „ Актуализация на документите за обществени поръчки, за възлагане изпълнение част от инвестиционен проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Добрич –фаза 1” . Договорът е изпълнен и приключен.
3.            Договор № ДОП – 52/ 12.05.2017 г. за „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“ по Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – Фаза 1“. Изпълнител по него е „Хидрострой“АД. Договорът се изпълнява и е със срок до май.2019 г. Има открита строителна площадка, проектирането е приключило, одобрени са материалите за влагане в обекта.
4.            Договор № ДОП – 71/ 07.07.2017 г.за „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“ по Проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – Фаза 1“. Изпълнител по него е ДЗЗД„Добротица 2016“. Договорът се изпълнява и е със срок до май.2019 г. Има открита строителна площадка, проектирането е приключило, одобрени са материалите за влагане в обекта.
5.            Договор №ДОП-57/29.05.2017 г. , с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич. Договорът се изпълнява и е със срок до юли.2019 г. Изработени са и вече съгласувани със всички инатанции на технически проект на ПСОВ. Изпълнител е Обединение „Гис Аква БГ“. Към момента се извършват демонтажни работи на площадката на ПСОВ.
6.            Договор №ДОП-75/11.07.2017 г.за консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ на Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич. Изпълнител е ДЗЗД „ЕН АР Трафик“. Договорът се изпълнява
7.            ДОГОВОР № ДОП-100 ОТ 30.08.2017 с предмет: Упражняване на строителен надзор като Консултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК, Жълта книга, издание 1999 т. на обект: Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич в обхвата на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“. Изпълнител е ДЗЗД „ЕН АР Трафик“.  Договорът се изпълнява.
8.            ДОГОВОР № ДОП-148 от 27.11.2017г. с  предмет: Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“. Изпълнител е Обединение „Добрич Аквапроджект“. Договорът се изпълнява.
9.            ДОГОВОР № ДОП-136 от 07.11.2017г. с  предмет „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“. Договорът е изпълнен и приключен.
10.          ДОГОВОР № ДОП-162 от 21.12.2017г. с  предмет: „Изработване на печатни материали ( брошури, дипляни) общо 500 броя“ .Изпълнител е ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА“. Изпълнява се.
11.          ДОГОВОР № ДОП-11 от 18.01.2018г. с  предмет: „Изработване, доставка и монтаж на 4 броя билбордове, които ще бъдат поставени на определени от възложителя места; изработване и монтаж на 4 броя постоянни обяснителни табели след изпълнението на дейностите по проекта; изработване и доставка на 2 броя информационни табели; организиране на 6 броя публични събития, включително осигуряване на зала, необходимото за това оборудване, кафе паузи и др.; организиране на общо 5 броя официални церемонии (първи копки, церемонии по рязане на ленти) за стартиране на проекта, за стартиране и приключване на строително монтажните работи за отделните подобекти, както и при приключване и въвеждане на обектите в експлоатация и приключване на дейностите по ДБФП; изработване на филм, в който да бъде обхванат целият период по изпълнение на дейностите на проекта; изработване на 60 броя стикери за доставените по проекта машини, оборудване и ДМА“. Изпълнител е „ТРИЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ ЕООД .
 
В момента се провежда обществена поръчка за избор на Изпълнител за „Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1  от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1".
 
До края на годината се предвижда 70 % от водопроводната мрежа по Лот2 и Лот 3 да е изградена и 60 % от СМР по ПСОВ.

2.Какви проекти има депозирани Община град Добрич пред национални и  европейски финансиращи органи?
  - Очакващи оценка и одобрение
  - Осъществяващи се в момента
 ОТГОВОР на въпрос - Проекти на Община град Добрич:

 
•             Проекти в процес на оценка:
Последна актуализация януари 2018
 
Име на проект                Кратко описание           Управляващ орган/ Схема       Обща стойност
Нашият зелен и защитен регион Добрич - Констанца              Устойчиво използване на природното наследство в трансграничния регион Добрич – Констанца чрез повишаване на съзнанието на населението за възстановяване, опазване, промотиране и развитие на природната среда.
Партньор – Музей за природа и наука Констанца      INTERREG V A Romania – Bulgaria
Трета покана за кандидатстване със заявления за интерес   1 164 306 лв. 
Подобряване на връзката с  TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия - Добрич              Рехабилитация и модернизация на ул. „Никола Петков“ и  част от булевард „Добруджа“
Партньор – Община Меджидия
                INTERREG V A Romania – Bulgaria
Трета покана за кандидатстване със заявления за интерес   15 255 474 лв.
Разработване на съвместни черноморски туристически продукти и съвместен маркетинг между Добрич, Хършова и Килия   Разработване на съвместни туристически продукти. Организиране и провеждане на тренинги за туроператори, които ще работят с новите съвместни туристически продукти. Организиране и провеждане на културни събития в подкрепа на новите туристически продукти. Разработване на съвместна стратегия за развитие на нови общи туристически продукти. Развитие на туристическа инфраструктура в черноморския регион Добрич – Килия – Хършова
Партньори – Градски съвет Килия, администрация град Хършова    Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“             2 928 729 лв.
 
•             Проекти, които в момента се реализират
 
Име на проект                Кратко описание           Управляващ орган/ № на договор       Обща стойност в лева Период на реализиране
Хлябът, който ни свързва         Представяне на културното наследство и традициите в Добруджа, като част от българската национална идентичност              Културната програма на Българското председателство - Национален фонд "Култура"              20 000 лв.           02-05.2018 г.
BG16RFOP001-1.011-0005 Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I     Ремонт и обновяване на четири общински учебни заведения в Добрич - ОУ "Христо Ботев", ЕГ "Гео Милев", ПМГ "Иван Вазов" и Детска градина 32 “Зорница”. Проектът цели да бъде създадена адекватна учебна и работна среда, въведени мерки за енергийна ефективност, модернизирани и благоустроени дворни пространства и осигурен достъп за лица в неравностойно положение    ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич             6 193 021             Декември 2017/ декември 2019
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“       Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци           ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01     86 227 183           декември 2016/
юни 2024
„BG16RFOP001-5.001-0018
За моето бъдеще          Продължаване на процеса на деинституциона-лизация в Община град Добрич чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктурата създаване на нова услуга „Наблюдавано жилище“ и надграждане на услуги в ДЦДУ с включване на дейности по ЦСРИ  ОПРР 2014-2020,
BG16RFOP001-5.001 - „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“   218 537.00          Декември 2017-декември 2019
„За равен шанс на децата“       Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства за деца от 0-7 г. и техните семейства в риск           ОПРЧР BG 051PO001-2.004 ”Услуги за ранно детско развитие“          658 200,00          август 2016 – ноември.2018
„ПОДКРЕПИ МЕ“            Осигуряване достоен живот, чрез осигуряване достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, вкл. заетост за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация           BG05M9OP001-2.002-0252-C01                500 000.00          Юни 2016/
март 2018
„Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“             Подобряване на пътната инфраструктура на ул. „6-ти Септември” град Добрич      ОПРР BG16RFOP001-1.011-0002-C01 1 446 029,28       Декември 2016/ декември 2018
Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град Добрич     Развитието на образованието, чрез изграждане, обновяване, модернизиране, както и подобряване на качеството и достъпа до образователните инфраструктури          ОПРР BG16RFOP001-3.002-0032-C01     1 299 954.78                Декември 2016/ декември 2018
Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в Добрич   ОПРР BG16RFOP001-1.011-0003-C01     3 038 478,00   Декември 2016/ декември 2018
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сграда РДПБЗН и РСПБЗН гр. Добрич            Внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на сградата на Регионална Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението.           ОПРР BG16RFOP001-1.011-0001-C01     600 000,00          Декември 2016/ декември 2018
Инвестиционна програма за изпълнение на ИПГВР - Добрич             ИП подкрепя реализирането на ИПГВР на община град Добрич чрез изпълнението на важни за Добрич инфраструктурни проекти.  ОПРР BG16RFOP001-1.040         28 199 162,00   2016/ 2023
„Развитие на Областен информационен център-Добрич“    Разпространение на информация относно политиките на ЕС, Споразумението за партньорство, управлението и изпълнението на Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове            ОПДУ BG05SFOP001-4.001         299 245,00          Декември 2015/ декември 2018
Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на  инвестиционната  програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“       Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения   ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ  150 161,40                Април 2016/
декември 2023
 
3. Кои улици и тротоари се предвижда да бъдат рехабилитирани през 2018 година?
ОТГОВОР:

В проекта на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2018 г. е включен раздел ІV „Средства от дългосрочен  дълг“, в който се предвижда рехабилитация на тротоари по седем улични участъка. Местата са съобразени със започналото вече изпълнение на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“ и са избрани улици или части от улици, които няма да бъдат засегнати от предстоящи СМР. Тъй като тепърва предстои да се съгласуват линейните графици за изпълнение на „воден цикъл“ и се очаква да се работи на много места в града едновременно през цялата година, възможностите за рехабилитация на улици ще се преценяват поетапно съгласно тези графици и реалното изпълнение на СМР.
Проектът за  Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2018 г. предстои да бъде разгледан на сесия на Общински съвет Добрич на 30 януари 2018 година. След влизане в сила на решенията от тази сесия списъкът на предвидените за рехабилитация тротоари ще бъде оповестен публично.
4.Какъв е размерът на  общинския дълг на община град Добрич? На каква стойност бе той в началото на мандата и колко е към момента? Изпитва ли община Добрич затруднения при обслужването на  общинския дълг?
На какъв етап е усвояването на средствата от одобрения с решение от 31.01.2017 г. ОбС дългосрочен дълг в размер на 11 млн.лв.
ОТГОВОР:

4. Дългът на община Добрич към 31.10.2015 г. – в началото на този мандат
Вид на задължението Кредитор           Размер (валута)             Остатък по главницата 31.10.2015 г.    Дата на възникване на дълга             Крайна дата на погасяване на дълга
Банкови кредити           „Общинска банка” АД 10 000 000 лв.   5 293 724 лв.      21.04.2010 г.      20.04.2020 г.
Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ – Договор 441/26.07.2013 г.     -              1 205 082,04 лв.         965 082 лв.         26.07.2013 г.      25.10.2019 г.
Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ – Договор 633/20.05.2014 г.     -              192 486 лв.                192 486 лв.         20.05.2014 г.      25.03.2016 г.
Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ – Договор 634/20.05.2014 г.     -              1 636 281 лв.                434 820 лв.         20.05.2014 г.      25.03.2016 г.
Безлихвени заеми, отпуснати по реда на ЗПФ             НФ ДДС № 6 от 2011 г. 5 105 805 лв.      5 105 805 лв.      05.08.2015 г.                31.12.2015 г.
Еско договори (договори с гарантиран резултат)       „Енемона” АД 1 259 070 лв.      461 126  лв.        24.06.2010 г.                10.12.2017 г.
                                               12           453 043 лв.                        
 
Състояние на общинския дълг към 31.12.2017 г.
Кредитор           Договор             Предназначение           Остатък главница към    31.12.2017
Общинска банка АД     21.04.2010 г.      Инвестиционен кредит             2 940 782.00
Фонд "Флаг"     441/26.07.2013 г.             Общинско съфинансиране по европейски проекти  445 082.00
Фонд "Флаг"     876/10.10.2016 г.             Изплащане на суми към общините Тервел и Добричка във връзка с финансова корекция           1 396 418.00
Общинска банка АД     14.06.2017 г.      Усвоени суми от дългосрочен инвестиционен кредит от 11 млн.лв.               1 075 364.00
Общинска банка АД     11.2017 г.            Краткосрочен заем за възстановяване на удържани суми от МФ за покриване на финансова корекция   1 105 805.00
Всичко заеми:                               6 963 451.00 лв
 
 
От двете таблици става ясно, че за периода от 31.10.2015 г. до 31.12.2017 г., общинският дълг е редуциран от 12 453 043 лв., на 6 963 451 лв. – намаление с 5 489 592 лв.
В общия размер на общинския дълг към 31.12.2017 г. са включени заеми, изтеглени за да се погасят частично задълженията по наложената финансова корекция (1 396 418 + 1 105 805 = 2 502 223 лв.).   Размера на общинския дълг, без тези заеми би възлизал на 4 461 228 лв.
 
Община Добрич планира през 2018 година да изплати 2 887 005 лв. за погасяване на общински дълг, както следва:
•             Общинска банка АД по инвестиционен кредит от 2010 г. – 1 177 000 лв.
•             Фонд „Флаг“, общо по двата кредита – 604 200 лв.
•             Общинска банка АД по краткосрочен заем – 1 105 805 лв
Сумите за предвидени в проекта за бюджет за 2018 г. и са обезпечени със собствени приходи на община Добрич.
 
По дългосрочният инвестиционен кредит от 11 млн. лв, през 2017 г. са усвоени 1 325 364 лв., и са погасени 250 000 лв. Задължението по този кредит към 31.12.2017 г. е в размер на 1 075 364 лв.
Съгласно решение на Общинския съвет, през 2018 г., от този кредит ще бъдат усвоени 600 000 лв. за ремонт и реконструкция на тротоари.
 
Питането на народният представител Даниела Димитрова е входирано в община Добрич на 12 януари 2018 година. Отговор е изпратен на 19 януари 2018 год.
 

Коментирайте
Подобни новини
Председателят на БЛС: Не бива да има само един екип в спешното отделение (ВИДЕО)
Председателят на БЛС: Не бива да има само един екип в спешното отделение (ВИДЕО)
Д-р Иван Маджаров: Протестите на сестрите трябва да са под прозореца на управителя (ВИДЕО)
Д-р Иван Маджаров: Протестите на сестрите трябва да са под прозореца на управителя (ВИДЕО)
ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ! До края на седмицата изплащат стипендиите в ПГ по туризъм
ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНЕ! До края на седмицата изплащат стипендиите в ПГ по туризъм
Ученици от Добрич се включват в конкурса на  Американския университет в България
Ученици от Добрич се включват в конкурса на Американския университет в БългарияЯндекс.Метрика