Красимира Иванова: 2018-а бе годината с най-добри показатели за Административен съд – Добрич

21.02.2019 г. 17:03:48 ч.
/
Красимира Иванова: 2018-а бе годината с най-добри показатели за Административен съд – Добрич
- Г-жо Иванова, единодушно Ви преизбраха на поста председател на Административен съд – Добрич, за втори мандат. Като административен шеф коя от дейностите смятате за Ваш най-съществен принос в работата на съда?
Считам, че основното, което успях да запазя, това са традициите, създадени през всичките тези години - бързина и срочност на произнасяне и качествено правораздаване. Другото, което е като мой принос - прозрачност на работата на съда. От една страна актовете на съда продължиха да се постановяват в едномесечен срок от обявяването на делото за решено, а от друга страна имаме над 74 % средно за целия ми първи мандат потвърждаване на актовете, преминали инстанционен контрол. След встъпването на поста, актуализирах правила, създадох нови и всички те са качени на страницата на АС. Всеки гражданин може да се запознае с тях. Проява на прозрачността е организирането на Ден на отворените врати от 2013 година, т.е. от началото на мандата ми. Считам, че това са едни много добри постижения.
- На 1 март се навършват 12 години от откриването на Административния съд в Добрич през 2007 г. Това винаги е повод за равносметка. Каква е тя за 2018 г.? Отчетът вече навярно е готов…
2018 г. бе изключително позитивна за АС - Добрич. Всички показатели са много добри и са най-добри в сравнение с предходните години. Докладът е готов и е изпратен на Върховния административен съд. 2018 г. се характеризира с по-висока натовареност в сравнение с всички предходни години и по-висок процент потвърдени актове -  76 %. Висок е процентът на удовлетвореност на гражданите, който се определя на база обжалвани актове от подлежащите на обжалване. Този процент е под 50, включително и за 2018 г. Натовареността се увеличи, защото през 2018 г. бяхме петима съдии, а новообразуваните дела - 781 срещу 715 за 2017 г. и 693 за 2016 г. От общо свършените дела през 2018 г. до 3 месеца, което е един от важните критерии за определяне на качеството на правораздаване, 100 % са решени всички частни дела. Това са т.н. наши бързи производства. От общо свършените други административни дела в тримесечен срок са приключени над 76 %. Много висок е процентът на приключилите дела по исковите производства - над 86 %.  И въпреки че по делата по Закона  за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) има проблеми, тъй като там се назначават експертизи, там процентът също е много висок - над 51 %.
- Достатъчни ли са петима съдии, които вероятно имат висока натовареност? И как се отразява това на правораздаването? 
Цифрите, които посочих, показват, че, независимо от увеличаването на натовареността, качеството на правораздаване се подобрява. Това е резултат от натрупания професионален опит на съдиите през всичките тези 12 години, от задълбоченото проучване на казусите, от тяхното обсъждане между всички нас и съответно съдебната практика и тълкувателните решения на ВАС. Натовареността е увеличена, като в сравнение с 2017-а, когато се разглеждаха средно 12.89 дела месечно от съдия, през 2018 г. този процент се повиши на 15.28 . Всеки от съдиите през 2018 г. е решил и приключил средно между 150 и 160 дела.
- Колко време му трябва на един съдия, за да се подготви за едно дело? Индивидуално е, но все пак?
Зависи от вида дело. Особено трудни са делата по Закона за управление на средствата за управление по европейските фондове, където се налага по-задълбочено проучване. И независимо, че сроковете по закон там са по-кратки за произнасяне, те изискват по-задълбочено проучване, доколкото там са приложими европейското право, регламенти, директиви. Зависи от предмета на делото.
- Известно е, че сте отличници по отношение сроковете за изготвяне на съдебни актове. Как го постигате?
Успяваме да запазим през всичките тези години произнасянето в едномесечен срок. Затова и нуличките стоят в таблицата. Постига се със задълбочено проучване на делата. Не изключвам това, че напрежението при съдиите е по-високо, защото тяхната бройка бе намалена, а постъпилите дела се увеличават. Но е налице амбиция и желание за спазване на този едномесечен срок.
- Как да тълкуваме увеличението на постъпления на дела? Това означава ли, че българинът, в частност добруджанецът, търси все по-често правата си?
Увеличението на постъпленията на делата се дължи от една страна на промените в законите. Има значително увеличение на делата за движение по пътищата, що се касае до принудителни административни мерки, предприети спрямо гражданите и подадени жалби по тях. Например, за управление на автомобил след употреба на алкохол и наркотици, или съответно от неправоспособно лице, или е предоставен автомобилът на такова лице. В такива случаи се засягат правата на гражданите, защото автомобилът се спира от движение за минимум 180 дни и това кара хората да подават жалби. И докато през 2017 г. тези дела са били 24, през 2018 г. те стигат вече 70. От друга страна е налице промяна в подсъдността поради промяна на Административно-процесуалния кодекс (АПК) и специалните закони. От 2018 г. АС – Добрич, разглежда и данъчни дела. Това ще рече жалби срещу ревизионни актове, жалби срещу принудителни мерки, свързани със Закона за ДДС, при което се появява запечатване на обекти при нарушение на този закон и мерки, свързани с действията на публичния изпълнител като налагане на запори и възбрани, съответно откази за промяна на тези мерки. И всичко това доведе до увеличаване на натовареността. И тя ще се увеличава, защото през тази година е променена подсъдността и за Закона за управление на европейските фондове, тъй като делата на общините по жалби, свързани с Оперативни програми се гледаха само във Велико Търново, а от януари 2019 г. вече се разглеждат по местонахождение на общината. Вече има постъпили такива.
- Очаквате ли увеличение на щата на съдиите?
Бе взето решение от Висшия съдебен съвет и бе обсъдено това. Но първоначално ще се види колко ще бъде увеличена натовареността. Дали ще мине нормалното за административните съдилища, за да има основание съответният ръководител да поиска такова увеличение.
- По отношение назначаването на вещи лица, кои са експертите, които най-трудно се осигуряват?
Назначаването на вещи лица е една от причините за забавяне на делата и постановяване на актовете извън 3-месечния срок. Особено затруднение срещаме с назначаване на геодезисти, архитекти, хуманни и  ветеринарни лекари. И при липса на такива от Добричка област, назначаваме от съдебен район на област Варна. Ако и там липсват, се търсят от столицата. Но, при необходимост от специални знания, нямаме друг изход, освен да отложим делото и да открием съответното вещо лице.
- С кои училища работите тази година по образователната програма?
Образователната програма е една от възможностите да се информират гражданите за функциите на съда, за статута на магистратите, за административното правосъдие и неговото развитие. И аз я считам за особено добра възможност. А от друга страна и за избор на подрастващите за тяхното бъдеще. Продължихме да работим през изминалата година с ЕГ "Гео Милев" и СУ "Св. Кл.Охридски", а през тази година - със СУ "Св. Климент Охридски", СУ "Любен Каравелов" и ЧПГТП "Райко Цончев".

Коментирайте
Подобни новини
Маестра Константина Петкова със своя изпитана рецепта за живот в изолация. Книга със спомени за нея пише Валентина Добринчева
Маестра Константина Петкова със своя изпитана рецепта за живот в изолация. Книга със спомени за нея пише Валентина Добринчева
Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Всяко хубаво нещо, което се случва в нашия град, е успех за жителите
Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Всяко хубаво нещо, което се случва в нашия град, е успех за жителите
Илхан Мюстеджеб: Работим за по-добра жизнена среда за хората в Община Крушари
Илхан Мюстеджеб: Работим за по-добра жизнена среда за хората в Община Крушари
Валентин Димитров: Община Генерал Тошево става все по-социална община
Валентин Димитров: Община Генерал Тошево става все по-социална общинаЯндекс.Метрика