Инж. Тошко Петков: Богатата фолклорна съкровищница е мост, по който децата ни ще преминат към бъдещето

27.06.2018 г. 11:26:22 ч.
/
Инж. Тошко Петков: Богатата фолклорна съкровищница е мост, по който децата ни ще преминат към бъдещето
- Г-н Петков, в навечерието сме на празника на Община Добричка, който през тази година ще бъде честван за юбилеен 50-и път…

Да, вече половин век фолклорният събор, с който отбелязваме празника на Община Добричка, е живата история на Добруджа. Казват, че, когато една традиция е свързана с толкова много красота, мъдрост и духовна енергия, тя е обречена на дълъг живот. Доказателство за това е фактът, че честваме половинвековния юбилей на фолклорния празник в местността Славната канара край Дебрене.
Вече 50 години съборът заема достойно място в културния, обществен и исторически календар на Община Добричка. Утвърждава се като най-яркото събитие, което се очаква с нетърпение от жителите и гостите на общината. От 2006 г. е включен в Националния културен календар на България. Юбилеят е повод за гордост, че днес - 50-години след началото, ние продължаваме да събираме хиляди почитатели на народното творчество и на несметното духовно богатство на добруджанския край. Защото вярваме, че съхраняването на това богатство е мисия, на която трябва останем верни. Тук е мястото да изкажем думи на признателност към основателите на фолклорния събор. Водени от  любов към духовното наследство на предците, те са оставили частица от себе си в културната история на Добруджа и на Община Добричка.
Този празник нямаше да е възможен без ентусиазма, любовта към традициите и ревностната почит към народното творчество, които са живи благодарение на нашите културни дейци, без нашите читалища и самодейците. Годишно в нашите 68 населени места се организират и провеждат близо 450 културни инициативи с участието на деца, ученици и възрастни.  Огромен дял за реализирането на общинския културен афиш имат нашите 35 народни читалища. В тях гори искрата на родолюбието. Те са онези духовни центрове, в които гори светликът на непресъхващата традиция. Богатата фолклорна съкровищница, която са ни завещали предците, е мост, по който децата ни ще преминат по пътя към бъдещето!
 
- За да стигнем до празника обаче, са изминали много делници на труд и усилена работа. Каква е равносметката Ви за изминалата година?

Разбира се, в основата на всеки празник е вплетена поредица от делници, които изграждат многоликия живот на обществото. Главен ориентир във всекидневната ни работа през 2017 г., както и през първата половина на 2018 г.,  бяха и си остават целите и приоритетите, заложени в Програмата за управление на Община Добричка през мандата 2015-2019 г. Всяко управленско решение, всичките ни действия са насочени към постигане на балансиран икономически растеж, осигуряване на условия за подобряване на качеството на живота в населените места, за постигане на устойчиво развитие и повишаване нивото на заетост. Стимулирането на млади фермери за работа  в земеделието както чрез създаване на реални условия за предприемачество, така и чрез консултации за подготовка на европроекти, е част от усилията ни в подкрепа на младите хора в общината. След проведени търгове, през 2017 г. са подписани над 760 договора за отдаване под наем на земеделски земи. По предложение на кметовете на населените места, без търг на млади животновъди са предоставени под наем за една стопанска година 35 маломерни имота. Правим всичко възможно, за да стимулираме и други сектори на местната икономика – преработвателната промишленост, туризма и търговията. В общината са постъпили 19 инвестиционни намерения, 8 от които са за преработка на етерично-маслени и лечебни растения. Три от предложенията са за изграждане на животновъдни ферми, а други три – за развитие на селски туризъм.
 
- Доколко е важна ролята на МИГ Добричка за стимулиране на местната икономика?

Много съществена роля за стимулиране на местните производства и за подобряване на селскостопанската дейност има новата Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка. В резултат на обединените усилия на общинското ръководство и на активните земеделци, предприемачи и граждани от територията на община Добричка, Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка беше одобрена. И на 5 април 2018 г. подписахме споразумение за нейното изпълнение с Министерството на земеделието, храните и горите. По силата на този документ, МИГ Добричка получава финансиране в размер на 2 933 000 лв. Стратегията предвижда средствата да бъдат предоставени за финансиране на проекти по няколко мерки от ПРСР 2014-2020 – за инвестиции в земеделските стопанства и в преработката на селскостопански продукти. Предприемачи ще могат да кандидатстват с проекти за развитие и на неземеделски бизнес, включително за производства и за услуги. Община Добричка също е допустим бенефициент и ще може да кандидатства с проекти.
 
- Сред основните приоритети в дейността на общинската администрация е подобряването на инфраструктурата в населените места на общината. Какво постигнахте в тази насока през изминалата година?

Пътищата, сградният фонд, зелените площи и парковите пространства, улиците, детските площадки и спортните съоръжения не просто формират облика на нашите села, но са и предпоставка за качествена жизнена среда. Водени именно от това разбиране, през 2017 г.  със средства от общинския бюджет извършихме основен ремонт на 11 общински пътя, които осигуряват достъпа до 30 населени места и индустриалните зони. Извършена бе рехабилитация на над 27 000 кв. метра асфалтова настилка за над 605 000 лева. Близо 1 милион лева бяха вложени в основен и текущ ремонт на улици в 48 населени места. Над 130 000 лева вложихме в подготовката на пътищата за експлоатация при зимни условия. 145 000 лева бяха осигурени за зимно поддържане на общинските пътища и за отстраняване на повреди по пътните настилки. Финансов ресурс от над 440 000 лева бе изразходван за ремонти, включени в строителната програма на общината. Обновени бяха сгради на кметства в 9 населени места, читалища - в 6 села, здравни служби и лекарски кабинети - в 9 населени места. Списъкът е дълъг и включва младежки клубове, сгради на Домашния социален патронаж, паркови пространства, детски градини, естествени чешми, детски площадки, военни паметници.
Специално място в този списък заема изграденият край село Козлодуйци Мемориал на загиналите воини от VI  Бдинска дивизия за освобождението на Добруджа през септември 1916 г. Върху врачански камък, дарен от строителен предприемач от Враца – Тони Йорданов, член на инициативния комитет, са изписани имената на 650 войни от 35 Врачански и 36 Козлодуйски пехотни полкове, загинали в боевете преди 101 години. С изграждането на паметника ние изпълнихме своя дълг да съхраним паметта за подвига и саможертвата на тези млади български мъже, оставили завинаги кости в добруджанската земя.
В духа на празничната равносметка следва да добавим и инвестициите, свързани с подобряването на водоснабдяването на населените места. В Стожер бе извършена подмяна на водопровод  с дължина 1800 метра и на близо 100 сградни отклонения – ремонт, в който са вложени над  320 000 лева. Проектът бе реализиран с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към екоминистерството, което ни предостави 300 000 лева безвъзмездна финансова помощ. Пак във връзка с решаване на проблемите на водоснабдяването на  Стожер възложихме изработването на инвестиционен проект за изграждане на нов тръбопровод от магистралния водопровод  Батово-Добрич, като се очертава стойността на съоръжението да е 1,4 милиона лева.
През 2017 г. 13 проекта на кметства, детски градини и училища от общината получиха финансиране на обща стойност 70 000 лева в Националната кампания „За чиста околна среда“ на Министерството на околната среда и водите. През 2018 г. в същата кампания са одобрени нови пет проекта на четири кметства и едно училище. Дейностите по озеленяване и оформянето на цветни лехи, обособяването на кътове за спортни игри и зони за отдих подобряват облика на нашите села. В същото време възпитават грижливо отношение към природата и околната среда.
 
- Неизменна част от дейността на една община е социалната политика. Какви проекти реализирате в социалната сфера?

Изключително голяма е ролята на разширяването на мрежата за социални услуги. По проект, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, създадохме Център за почасови услуги в домашна среда. Проектът, чиято стойност е 500 000 лева, приключи в началото на годината. Добрата новина е, че  потребителите ще продължат да разчитат на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ до края на 2018 година. Продължава работата и по проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“ за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. За реализиране на дейностите  за подкрепа на деца и семейства в риск е осигурен финансов ресурс от 590 000 лева от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Усилията ни за разчупване на стереотипите и за промяна в нагласата на обществото намират израз в проекта „АКТИВНОСТ“, насочен към деца и възрастни с увреждания и техните семейства, като се работи за подобряване на достъпа до заетост. Домашният социален патронаж с 500 потребители, приемната грижа, обществената трапезария за хора с ниски доходи, подпомагането с хранителни пакети на социално слаби жители   допълват палитрата от услуги и системни грижи към хората в неравностойно положение. Не е възможно да бъдат изброени всички инициативи и проекти, които се реализират главно със средства от европейските фондове. По-важно е днес да заявим, че в администрацията на Община Добричка има достатъчно подготвени и мотивирани специалисти за работа по подготовка на проекти, чрез които привличаме финансиране за решаване на конкретни проблеми.
Сред основните приоритети в дейността на ръководството на общината  са усилията за подобряване на условията за обучение на подрастващите, развитието на образованието, стремежът към резултатен учебно-възпитателен процес в училищата и детските градини. На територията на общината има 13 училища и 30 детски градини. Работим по програми и проекти за образователна интеграция, за превръщането на училището и детската градина в привлекателно място за най-малките жители на  общината. Радостен е фактът, че наесен - от следващата учебна 2018-2019 година,  в нашата община ще отвори врати и едно Средно училище. Този статут е даден на обединеното училище „Н. Вапцаров“ в Карапелит със заповед на министъра на образованието и науката. Преобразуването на училището в Карапелит ще даде възможност на подрастващите от различните етнически общности да не напускат образователната система и да продължат обучението си до ХІІ клас, завършвайки втори гимназиален етап. Изкушавам се да споделя накратко и за отчетените наскоро отлични резултати по проекта „Детска академия за толерантност в община Добричка“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.  По проекта работим заедно, в партньорство с 30-те детски градини в общината. В различните дейности са обхванати над 650 деца, с които се провеждат допълнителни занимания по български език и много забавления в ателиетата по изкуствата, създадени във всяка детска градина.
Всичко, казано до тук,  ми дава основание да заявя, че днес Община Добричка се нарежда сред добрите български общини. Не е без значение фактът, че живеем и работим в община, която е една от най-големите  по територия в страната, разположена върху най-плодородната част на Дунавската равнина. В тази своеобразна визитна картичка можем да добавим много  факти и детайли, сред които се открояват финансовата стабилност и наличието на специалисти, подготвени в духа на съвременните стандарти.
 
 

Коментирайте
Подобни новини
Маестра Константина Петкова със своя изпитана рецепта за живот в изолация. Книга със спомени за нея пише Валентина Добринчева
Маестра Константина Петкова със своя изпитана рецепта за живот в изолация. Книга със спомени за нея пише Валентина Добринчева
Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Всяко хубаво нещо, което се случва в нашия град, е успех за жителите
Йордан Йорданов, кмет на Добрич: Всяко хубаво нещо, което се случва в нашия град, е успех за жителите
Илхан Мюстеджеб: Работим за по-добра жизнена среда за хората в Община Крушари
Илхан Мюстеджеб: Работим за по-добра жизнена среда за хората в Община Крушари
Валентин Димитров: Община Генерал Тошево става все по-социална община
Валентин Димитров: Община Генерал Тошево става все по-социална общинаЯндекс.Метрика