Инж. Тошко Петков: Зад успехите ни стоят всекидневни усилия и отговорности

26.06.2019 г. 16:24:50 ч.
/
Инж. Тошко Петков: Зад успехите ни стоят всекидневни усилия и отговорности
- Г-н Петков, само след няколко дни легендарната местност „Славната канара” край Дебрене отново ще събере хиляди добруджанци и гости от страната и чужбина за празника на Община Добричка…
Да. Този събор е повод да си припомним уникалната красота на добруджанските традиции. Потърсим ли притегателната сила на този фолклорен събор, ще я открием в магията на добруджанската песен, възпяваща любовта, труда и човешката надежда за добруване. Зелените поляни в гористата местност ще се изпълнят с глъч и детски смях. А над всичко това ще се носят посланията в песните на нашата слънчева Добруджа, в които е закодирана вековна човешка мъдрост. Ще се видим отново в местността „Славната канара” край легендарното Хайдушко кладенче, 51 години след началото на този многоцветен, многогласен и невероятен празник, за да се убедим за пореден път в несломимия дух на добруджанци!
 - Празникът някак естествено е свързан и с предстоящата жътва – символ на трудолюбието на добруджанеца. И това едва ли е случайно... В навечерието на празничното събитие Вие представяте и своеобразен анализ на свършеното в Община Добричка...
 Отбелязваме нашия празник всяка година в навечерието на жътвата. И в този факт се крие особена символика, свързана с  надеждата на добруджанци за добра реколта и благоденствие, и  с  тяхното преклонение пред светостта на хляба.
Една народна поговорка гласи: „Каквото посееш, това ще пожънеш!” Тази мъдрост ни напомня, че зад успехите, които постигаме в своята дейност, стоят всекидневни усилия и отговорности. Воден от мисълта за тази отговорност, искам да заявя пред хората на община Добричка, че  през изминалата 2018 година и първата половина на 2019 г. положихме и продължаваме да полагаме постоянни усилия за изпълнение на целите и приоритетите в Програмата за управление на Общината през мандат 2015-2019 година. Всички наши решения и действия бяха насочени към постигане на балансиран икономически растеж, жизнена и динамично развиваща се община, както и към осигуряване на условия за подобряване качеството на живота в населените места, постигане на устойчиво развитие и повишаване нивото на заетостта. Зад тези две ясно формулирани цели стоят всекидневна упорита работа и стремеж към вземане на подходящи и гъвкави управленски решения в различните направления на обществено-политическия живот. За преодоляване на препятствията и предизвикателствата работихме заедно и обединихме енергията и усилията на служителите в общинската администрация, кметовете и кметските наместници на населените места, с подкрепата на общинските съветници.
Във връзка с определянето на необходимостта от кадри за местната икономика продължихме сътрудничеството с Центъра за кариерно развитие, проведохме срещи с представители на бизнеса и създадохме възможност за подобряване на професионалната подготовка на учениците в Средното училище в село Карапелит. Осигуряваме стимули и подкрепа за млади фермери да работят в земеделието, да развиват животновъдство и да кандидатстват за финансиране по европейски проекти и национални програми. В изпълнение на Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“, МИГ Добричка сключи Споразумение по подмярка "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" за близо 3 милиона лева.
   След проведени търгове през 2018 г. бяха подписани 408 договора за отдаване под наем на земеделски земи, дворни места и полски пътища. Очакваните приходи за първата стопанска година надхвърлят 520 000 лева. По предложение на кметовете на населените места, съгласно Наредба №4, без търг са отдадени под наем за стопанската 2018 година 27 маломерни имотa и 6 имотa с площ под 10 дка на млади животновъди. Нови 64 договора за отдаване на земеделски земи под наем са подписани през 2019 г., приходите от които са 26 500 лева. На млади животновъди са отдадени 25 маломерни имота и 11 имота с площ под 10 декара.
  Към сайта на Общината е създаден допълнителен модул „Всичко за селското стопанство” с актуален бюлетин, предлагащ  полезна информация за земеделските стопани и жителите на община Добричка. Предприети са и действия за стимулиране на преработвателната промишленост и търговията чрез насърчаване на частни инвеститори за създаване на предприятия за преработка на диворастящи билки, на технологии за преработка на земеделски суровини,  както и за изграждане на складове за съхраняване на продукцията. Продължихме дейностите за популяризиране на местния туристически потенциал чрез издаване на туристически справочник и рекламни брошури. В тази връзка бе доразвит създаденият модул „Туризъм” към сайта на Общината, в който е поместена информация за археологическите и природни забележителности в нашата община. Има и регистър на категоризираните туристически обекти.
 - Когато говорим за инфраструктурата в общината, в какво успяхте и за какво не останаха време и средства?
Особен акцент в работата ни бе инвестирането на средства в основен ремонт и текущо поддържане на общинската пътна мрежа, за  възстановяването на уличните настилки в селата и поддържането на обществените сгради – кметства, читалища, училища, младежки и пенсионерски клубове. Не е възможно да изброим всички обекти от дългия списък, но част от тях бих могъл да припомня.
     В 58 населени места е извършен основен и текущ ремонт на улици. Ремонтирани са над 50 000 кв. м асфалтова настилка и са изпълнени близо 8 500 кв. м шосировки. Общата стойност на тези ремонти е 1 275 000 лева. 18 500 лева са вложени за осигуряване на безопасност на движението в селата Хитово, Карапелит и Орлова могила. Близо 10 000 лева са изразходвани за ремонт на кметствата в Дебрене, Малка Смолница, Победа и Фелдфебел Дянково. В пет детски градини е извършен ремонт за 24 000 лева. Над 58 000 лева са предоставени за нова пристройка за спалня в детската градина в с. Батово. В 9 села е извършен ремонт на читалищата на обща стойност 43 600 лева. Във Ведрина, Овчарово и Паскалево извършихме ремонт на сградите за Домашния социален патронаж за над 21 000 лева. Обновихме пенсионерските клубове в Овчарово, Свобода и Царевец за 14 300 лева. 21 500 лева са вложени за почистване на отводнителни канали и водостоци в селата Карапелит, Росеново, Тянево и Козлодуйци. Близо 68 000 лева са изразходвани за нови тротоари в Одринци, Славеево, Стефаново, Черна и Лясково. В Царевец възстановихме паметна плоча с Кръст за храброст на стойност 1265 лева.
Както казах, списъкът е дълъг и не е възможно да посоча всички обекти. Споменавам част от тях, за да покажа още веднъж колко многостранна и специфична е дейността на Община Добричка. А тя е такава, защото е многообразен и разнолик животът във всичките 68 населени места.
- Г-н Петков, какво можете да посочите като успех при европейските проекти?
Искам да поставя акцент върху проектните предложения, с които кандидатствахме пред МИГ Добричка. Два от проектите, на обща стойност над 430 000 лева, са свързани с подобряването на инфраструктурата в селата Дончево, Драганово, Козлодуйци, Паскалево и Лясково. Близо 1 170 000 лева ще бъдат инвестирани в реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в други 9 села. Договорът за безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 166 801 лв. по Програмата за развитие на селските райони е сключен неотдавна – на 17 май 2019 г. С безвъзмездна помощ в размер на 300 000 лева от ПУДООС бе извършено строителство на нов водопровод по ул. „Опълченска” в Стожер. Продължихме дейността по подобряване на системата за управление на отпадъците. С цел оптимизиране на работата по сметосъбирането, бе доставен нов специализиран автомобил, който ще допринесе за по-регулярно събиране на отпадъците и транспортирането им до регионалното депо в Стожер. Създадохме необходимата организация и осигурихме ресурс за разделно събиране на отпадъците, проведохме информационна кампания. Всяка година в населените места се провежда кампания за пролетно почистване и хигиенизиране. Над 650 души от 42 села се включиха в националната кампания „Да изчистим България заедно!”. Създадена бе организация и беше извършено машинно почистване на речни корита и отводнителни канали в 27 села. След проведено проучване започнахме поетапна подмяна на уличното осветление. Бяха монтирани нови 470 нови лампи в 12 села.
 Община Добричка е водещ партньор в съвместен проект с румънската община Кълъраш, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България. Проектът е насочен към съвместно управление на риска и е на стойност 518 000 евро. Договорът бе подписан на 12 март.
   Работим по проекти и програми за заетост чрез назначаване на безработни, младежи и лица с увреждания в партньорство с дирекция „Бюро по труда”, с Агенцията по заетостта и с други институции. През януари са сключени 4 договора с Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост на 77 лица по проект за обучение и заетост за хора с трайни увреждания над 30-годишна възраст. Успешно работим с неправителствени организации и европейските структури по разширяване обхвата на услугите „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Обществена трапезария”. По един от проектите създадохме Център за почасови услуги в домашна среда, в рамките на който бяха предоставени грижи на 100 потребители с различни здравословни и социални проблеми. Стойността на този проект бе в размер на 500 000 лева, предоставени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На 240 души от 53 села предоставяхме топъл обяд по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане. С удовлетворение искам да обявя, че съвсем наскоро – на 23 май, Министерството на труда и социалната политика одобри проектно предложение на Общината за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Финансовият ресурс, който ще ни бъде предоставен за изграждане на мрежа от услуги в домашна среда, надхвърля 200 000 лева.
   Специално внимание отделяме на участието в проекти и програми, даващи равен шанс на деца в неравностойно положение, на работата със самотни майки и деца без родителски грижи. Продължихме изпълнението на проекта „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на стойност 588 000 лева за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. По отношение на децата и подрастващите работим в различни направления, едно от които е свързано с оказване на социална, юридическа и психологическа подкрепа на деца в риск. Две мащабни прояви се проведоха за превенция на агресията и насилието – концерт през октомври 2018 г. под наслов „Не на агресията, да – на песента и танца” с участието на над 220 деца и спортен празник с участието на 110 младежи. Бих казал, че е дълъг списъкът на различните услуги, инициативи и кампании и в този аспект от работата с подрастващите от община Добричка.
- С какво се откроява работата на Община Добричка в сферата на образованието и културата?
В изпълнение на Закона за предучилищно и училищно образование можем определено да се похвалим с добри резултати: осигурен всеобщ и равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици в общината; оптимизиране на средната пълняемост на паралелките, подобряване на материално-техническата база в училищата, повишаване на ефективността на публичните разходи за образование. От настоящата 2018-2019 учебна година на територията на нашата община вече функционира и Средно училище „Никола Вапцаров” в с. Карапелит, в което се осъществява и професионална подготовка на подрастващите по професии, актуални на пазара на труда. От общинския бюджет осигурихме средства за дофинансиране на слети и маломерни паралелки с цел осигуряване на условия за задължително обучение на ученици до 16-годишна възраст. 66 000 лева са осигурени за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас. Продължиха дейностите по проект „Детска академия за толерантност”, в който са обхванати 640 деца от детските градини и техните родители. Проектът е за равен достъп до предучилищна подготовка на деца от етнически малцинства и маргинализирани групи. За целта от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” бе предоставен финансов ресурс от 471 000 лева.
   В областта на културата продължиха дейностите за подпомагане на читалищата в нашата община. Сред фактите, които винаги събуждат в душите ни чувство за гордост и удовлетворение, е активната работа на всичките 35 читалища в община Добричка. В тези своеобразни културни средища продължава да гори възрожденският дух на читалищните дейци и активисти. В почти всички читалища има различни по големина библиотеки. През цялата година в тези културно-просветни центрове работят над 80 постоянни и временни художествени състави, които обединяват повече от 1500 самодейци. Творческата активност, стремежът към съхраняване и развитие на традициите имат и своя конкретен резултат – над 500 културни прояви и участия в читалищни, регионални и национални фестивали, конкурси и събори.
    Радвам се, че имам повод да съобщя за още един съвместен проект с румънска община – този път с Община Хършова. Ще работим заедно за трансгранично развитие на културния туризъм, за създаване на общ туристически продукт на културните събития и за взаимно гостуване на фолклорни  фестивали и популяризиране на културните ценности от двете страни на границата. Проектът е на обща стойност 1 410 000 евро, от които 755 000 евро са предвидени за Община Добричка.

Коментирайте
Подобни новини
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” откри Локален офис за дистанционно и продължаващо обучение в гр. Добрич
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” откри Локален офис за дистанционно и продължаващо обучение в гр. Добрич
Актьорът Стефан Киров на 85 години, 200 роли и 5000 представления: Да спрем да се оплакваме и да намираме силата в себе си
Актьорът Стефан Киров на 85 години, 200 роли и 5000 представления: Да спрем да се оплакваме и да намираме силата в себе си
Мариян Жечев: Спадът в приходите на Община Шабла е с 10-15% за последните 2 месеца
Мариян Жечев: Спадът в приходите на Община Шабла е с 10-15% за последните 2 месеца
Д-р Светозар Байчев: Близо 330 000 лв. дариха добруджанци на МБАЛ-Добрич
Д-р Светозар Байчев: Близо 330 000 лв. дариха добруджанци на МБАЛ-ДобричЯндекс.Метрика