Начало >Добруджа >Общество

Отворена е процедурата за кандидатстване за подкрепа за средните предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19

15.07.2020 г. 08:51:15 ч.
/
Отворена е процедурата за кандидатстване за подкрепа за средните предприятия за преодоляване на последствията от COVID-19
Икономически засегнатите от пандемията COVID-19 средните предприятия ще бъдат подкрепени безвъзмездно по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общият бюджет на процедурата е в размер на 200 млн. лв., разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност съгласно КИД-2008, въз основа на статистически данни  за броя на средните предприятия във всеки от секторите. Безвъзмездното финансиране се предоставя за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.
Допустими по процедурата са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и отговарящи на изискванията за средно предприятие (средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.) съгласно Закона за малките и средни предприятия. Кандидатите трябва да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) и да са реализирали оборот за 2019 г. в размер равен на или надвишаващ 1 млн. лв. Също така трябва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
Не са допустими средни предприятия с икономически дейности попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7 от Насоките), преработка и/или маркетинг на горски продукти, рибарство и аквакултури, част от кодовете 10 и 11 от сектор С, целия сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ и попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.
Размера на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е от 30 000 лв. до максимален размер на 5 % от нетни приходи на предприятието от продажби за 2019 г., но не повече от 150 000 лв. Подпомагането е 100% и не се изисква финансиране от кандидатите. Изплащането на безвъзмездната помощ е предвидено да бъде извършвано по два начина (по избор на кандидата): с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане.
Допустими са разходи извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за: закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги; външни услуги (вкл. режийни разходи); за заплати и осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя за персонал назначен преди 01.07.2020 г.;
Недопустими по процедурата са разходи, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени. Финансовата подкрепа не може да бъде вложена в придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, за стоки, предназначени за продажба, за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси и други.
Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 24 август 2020 г., по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) от лице с право да представлява кандидата  или упълномощено от него лице.
 
Снимка:dobrudjabg.com

Коментирайте
Подобни новини
Йордан Йорданов: Добрич няма да бъде затворен заради вируса
Йордан Йорданов: Добрич няма да бъде затворен заради вируса
Ротари клуб – Добрич дари апарат за пречистване на въздуха на МБАЛ
Ротари клуб – Добрич дари апарат за пречистване на въздуха на МБАЛ
Всички възрастни в Дома за стари хора в Добрич - с отрицателни тестове (ВИДЕО)
Всички възрастни в Дома за стари хора в Добрич - с отрицателни тестове (ВИДЕО)
Времето на 5  август
Времето на 5 августЯндекс.Метрика