Начало >Добруджа >Регионални

Проектобюджетът за 2020г. на община Добричка е 23 238 737 лв.

14.01.2020 г. 12:13:32 ч.
/
Проектобюджетът за 2020г. на община Добричка е 23 238 737 лв.
Публично обсъждане на проект за бюджет за 2020г. на община Добричка ще се проведе на 20 януари в зала 108 на Община Добричка. По традиция то ще бъде разделено на три срещи. Първата е  с кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници и служители от 10.00 часа. Срещата с граждани, НПО, граждански сдружения и лица, извършващи стопанска дейност на територията на общината, е от 13.00 часа;
От 14.30 часа е обсъждането с директори на училища,  детски градини и читалищни секретари.
Проектобюджетът за 2020г.  на община Добричка е в размер на 23 238 737 лв.,  става ясно от публикуваните на сайта данни. Сумата включва и  преходен остатък от 3 406 441 лв. общо за местни и държавни дейности. Общата субсидия за делегирани държавни дейности е 10 251 956 лв. Планираните приходи от местни дейности  са 9 164 645 лв. От тях данъчните приходи са 1 695 000 лв. Целевата субсидия за Капиталови разходи възлиза на малко над 2 млн. лева.
Инвестиционната програма на общината за населените места е в размер на малко над 3 млн. лева.             
В разходната част на бюджета за Функция „Общи държавни служби” са предвидени 3 466 300 лв. За  „Образование” са заложени 9 133 437 лв. За „Здравеопазване” сумата е  290 546 лв., като в тази функция със средствата по стандарт се планират средства за персонал и издръжка на девет здравни кабинета в училищата и трима здравни медиатори. Предвидени са и 15 000 лв. капиталов трансфер за МБАЛ - гр.Добрич.   
За „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”   предвидените средства са 1 358 693 лв. За разчетените 50 места в Дома за пълнолетни лица с деменция се предоставят средства  по стандарт в размер 569 600 лв. за персонал и издръжка. Със собствени приходи се финансират изцяло разходите за персонал и издръжката на дейност „Домашен социален патронаж”, обслужващ 500 потребители. 
Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околна среда” , която включва дейности по осветление на улици, изграждане и поддържане на улична мрежа, озеленяване и чистота, общата сума е   2 492 458 лв. 
За функция „Почивно дело, култура, религиозни дейност”, която включва подпомагането на читалищната дейност, възлиза на 823 271 лв. 
         През 2020г. Община Добричка ще реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз. По ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020г.“ Общината продължава да реализира проекта „Равен шанс за всички деца в община Добричка”. Другите проекти, по които общината ще работи са „Обучение и заетост на младите хора“, „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.        
         По  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България се реализират проектите „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“ и „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш-Добричка“. 
        Чрез проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Добричка“ по ПРСР ще бъдат извършени строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици на територията на 9 населени места в община Добричка.        
Реализацията на проект „Приеми ме 2015“ ще продължи и през 2020 г.
Снимка:dobrudjabg.com

Коментирайте
Подобни новини
Детските градини и ясла в община Каварна отварят врати на 1 юни
Детските градини и ясла в община Каварна отварят врати на 1 юни
Читалище „Димитър Минчев“ в Паскалево заявява участие в  „Пендара“
Читалище „Димитър Минчев“ в Паскалево заявява участие в „Пендара“
Две водни авари се отстраняват днес
Две водни авари се отстраняват днес
Детските заведения в община Балчик отварят врати днес
Детските заведения в община Балчик отварят врати днесЯндекс.Метрика