Начало >Добруджа >Общество

Ръст на търговските дела и спад на наказателните в Окръжен съд - Добрич през 2018 година (ВИДЕО)

21.03.2019 г. 16:54:40 ч.
/
Ръст на търговските дела и спад на наказателните в Окръжен съд - Добрич през 2018 година (ВИДЕО)
1386 дела са постъпили в Окръжен съд - Добрич през 2018 година. С най-голям дял сред тях са гражданските - 41.2%, следвани от наказателните - 30.2%, търговските - 28.5% и фирмените - 0.1%. Данните бяха представени от председателя на институцията съдия Галатея Ханджиева, която представи годишен отчет за дейността на Окръжния съд и на районните съдилищата пред годишното отчетно събрание на съдиите от Добрички съдебен окръг. Сравнението с данните от двете предходни години показва, че е налице ръст в постъплението на търговски дела и намаление на новообразуваните наказателни производства. При гражданските дела се отчита минимално намаление и относителна стабилност в постъплението.
         За поредна година в Окръжния съд е отчетено високо ниво на приключилите в кратки срокове дела. През 2018 г. са приключени общо 1354 дела, като 88% от тях са свършени в тримесечен срок. 99% от всички съдебни актове са постановени в установения едномесечен срок за гражданските дела и съответно в двумесечен за наказателните.
         Показателно за качеството на правораздавателната дейност в съда е съотношението между потвърдените и недопуснатите до касационно обжалване съдебни актове и отменените и изменените актове, което е 72% към 28%. Данните говорят за традиционно прецизната работа, добрата подготовка на делата, съблюдаването на закона и високия професионализъм на съдиите, отбеляза Ханджиева. Тя изтъкна, че леко се е увеличила натовареността, като причина за това е съкращаването на една щатна бройка.
На представянето на годишния отчет присъства председателят на Апелативен съд – Варна Ванухи Аракелян, която за поредна година даде висока оценка за работата, както на съдиите, така и на администрацията на Окръжен съд-Добрич. Тя подчерта, че в Добрички съдебен район идват едни от най-усложнените от правна гледна точка дела. Според Аракелян добрата работа на се дължи на високия стандарт на правораздаване. Тя похвали Окръжен съд за активната обществена позиция заради множеството образователни проекти, по които той работи.
 
 
Относно Гражданското отделение на съда, което Галатея Ханджиева ръководи, през 2018г. са образувани 571 дела, от които 129 първоинстанционни.
         Отчетен е ръст в постъплението на дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, които са 7, при съответно 3 и нито едно за предходните две години.         
         Пет са гражданските дела, образувани по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, от които 3 за обезпечения на бъдещ иск. Цифрите сочат още, че през отчетния период в съда са постъпили 35 дела, свързани със спорове по Семейния кодекс - искове за установяване и оспорване на произход, осиновяване и др. За поредна година те са най-много сред общия брой на първоинстанционните производства, но в сравнение с двете предходни години постъплението им намалява съответно със 7 и 13 дела.
         217 от постъпилите в съда въззивни граждански дела са образувани по жалби против решения на районните съдилища. Делата, образувани по жалби против действия на съдебен изпълнител са 109. 
         През отчетната година в съда са постъпили 418 наказателни дела. Те са с около 7% по-малко от предходната година, отбеляза ръководителят на Наказателното отделение съдия Петър Монев.
         Образуваните през 2018г. първоинстанционни наказателни дела от общ характер са 46. За поредна година с най-голям дял сред тях са делата за общоопасни престъпления - 18 за притежание и разпространение на наркотици и 6 за причинена по непредпазливост смърт при управление на МПС. На следващо място се нареждат делата за престъпления против стопанството, които са 14. Производствата от този вид са свързани с получаването на средства от фондове, принадлежащи на ЕС или на българската държава, сключване на неизгодна сделка и използването на платежен документ, без съгласието на титуляра.
         Четири са новообразуваните дела за престъпления против личността - две от тях за отвличане, едно за убийство, извършено в състояние на силно раздразнение и едно за причинена смърт при трудова злополука.
         Три от постъпилите през отчетния период дела са за престъпления против собствеността, а едно за престъпление против дейността на държавни органи - опит за подкуп на полицейски служители.
         Отчетен е ръст на образуваните през годината производства по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, които са 20, при 14 за миналата година.
През отчетния период са издадени 11 разрешения за прилагане на специални разузнавателни средства. В резултат на използването им са внесени 3 веществени доказателствени средства. Образуваните тази година производства от такъв характер са три пъти по-малко в сравнение с предходната - 11 към 34. данните показват, че през всяка следваща година броят на исканията и съответно на разрешенията за използване на СРС-та намалява, отбеляза Монев, като припомни, че през 2014 година броят им е бил над 120.
През годината са осъдени общо 46 души. 39 от тях са получили наказание „лишаване от свобода“ за срок до 3 години, като за 27 подсъдими то е било условно, а за останалите 12 - ефективно. Пет са присъдите, с които е определено наказание от 3 до 10 години затвор. Постановена е една 18-годишна присъда за грабеж, придружен с опит за убийство.     
 
         За трета поредна година в Окръжен съд - Добрич се отчита ръст в постъплението на търговски дела, отбеляза съдия Адриана Панайотова – ръководител на Търговското отделение на съда. През отчетния период са образувани 395 дела, при 348 и 303 за двете предходни години.
         Наблюдава се значително увеличение на делата от и срещу търговци, които са 31% от общо образуваните първоинстанционни търговски дела. През годината са заведени 63 дела от такъв характер, докато в предходните години те са били съответно 18 и 21. Увеличението се дължи на законодателни промени, според които искове по Кодекса за застраховането вече могат да се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на ищеца или по местонастъпване на застрахователното събитие и може да се предположи, че тенденцията ще се запази.
         През отчетната година по молби за обявяване в несъстоятелност са образувани 13 дела, при 9 и 6 за предходните години. Справката показва, че 10 от производствата са започнали по молба на кредитори, а останалите 3 по молба на длъжника.
 
         Общо 11326 дела са постъпили през отчетния период в петте районни съдилища в региона - в Добрич, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Тервел. За втора поредна година се отчита ръст в общото постъпление, отбеляза съдия Галатея Ханджиева. Тя изтъкна, че има голяма разлика в натовареността в различните съдилища. В съдилищата в Тервел, Каварна и Генерал Тошево няма разделение на съдиите по видове дела. Причината е в малкия щат. В Районен съд –Тервел работят двама съдии, а в Каварна и Генерал Тошево – трима.
         С най-голям брой постъпили дела е Районният съд в Добрич - 6930, следван от РС - Балчик с 1375 дела. В РС - Каварна са постъпили 1228 дела, а в районните съдилища в Генерал Тошево и Тервел  съответно 933 и 860.
         Анализът на данните показва, че ръстът на делата в районните съдилища е резултат изключително на увеличението в постъплението по граждански дела, каквото за поредна година е налице във всички районни съдилища.
Магистратите от районните съдилища са свършили през отчетната година общо 11 249 дела, като 88% от тях са приключени в тримесечен срок. Най-висок резултат по този показател е постигнал РС - Ген.Тошево, където 93% от делата са свършили в 3-месечен срок.
Отчетът за дейността на Съдебно-изпълнителните служби в районните съдилища показва, че през годината са постъпили общо 1301 изпълнителни дела. Приключили са 1042, като събраната по тях сума възлиза на 1 322 503 лева.
 
Репортаж на Михаил Добромиров и Стефан Калев 
Виж видеото


Коментирайте
Подобни новини
ЖИВОТЪТ Е ПЪТУВАНЕ: Деултум - Дебелт - най-старата римска колония у нас  (ВИДЕО)
ЖИВОТЪТ Е ПЪТУВАНЕ: Деултум - Дебелт - най-старата римска колония у нас (ВИДЕО)
46% по-малко нощувки през март в областта, сравнение с година по-рано
46% по-малко нощувки през март в областта, сравнение с година по-рано
Нова специалност във ВУМ вдига летвата на кулинарните науки (ВИДЕО)
Нова специалност във ВУМ вдига летвата на кулинарните науки (ВИДЕО)
Водните аварии днес
Водните аварии днесЯндекс.Метрика