Начало >Добруджа >Общество

Срокът за подаване на предложения за носители на Годишните награди „Добрич“ е 20 септември т.г.

15.09.2021 г. 15:29:07 ч.
/
 Срокът за подаване на предложения за носители на  Годишните награди „Добрич“ е 20 септември т.г.
Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката се връчват всяка година и имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката. Правилникът за присъждане на Годишните награди „Добрич“ е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич и е на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18, ал.1 и ал. 2, т.7 от ЗЗРК.
            Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община Добрич.
            На основание чл. 9 (1) от Правилника имате възможност до 20 септември 2021 година да представите писмено Вашите мотивирани предложения до кмета на Община град Добрич за носители на годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката.
            Наградите ще се присъждат за постижения през периода от 1 септември 2020 г. – 1 септември 2021 г.
            Можете да направите и предложение за член на комисията по оценяване и присъждане на наградите.
            Предложенията се подават  в Община град Добрич – Център за услуги и информация, или на e-mail: dobrich@dobrich.bg.
           
 
                                                                                                    П Р А В И Л Н И К
                                                                    ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОБРИЧ”
                                                                        В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И НАУКАТА
I.Цел
         Годишните награди в областта на културата и науката „Добрич” /наградите/ имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката.
II.   Общи положения
 Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и реда за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката в Община град Добрич.
Чл. 2. Наградите се присъждат по реда и съгласно процедурата, предвидена в този правилник и в съответствие със следните принципи:
          1.публичност, прозрачност и обективност;
          2.честна конкуренция;
          3.справедливост и равнопоставеност на всички кандидати.
Чл. 3. Наградите се учредяват и присъждат от Община град Добрич.
Чл. 4. Наградите са една колективна, една индивидуална награда и една награда за млад творец или учен /до 35 години/. Същите нямат конкурсен характер.
Чл. 5. Наградите са неделими и се присъждат приживе.
Чл. 6. Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич. Те  включват:
         1.Диплом.
         2. Парична сума в размер на: 1500 лв. за колективната награда; 1000 лв. за индивидуалната награда и 1000 лв. – награда за млад творец или учен.
Чл. 7. Наградите се присъждат за постижения през периода от 1 септември на предходната година до 1 септември на годината на присъждане.
Чл. 8. Средствата за наградите се осигуряват от спомоществователи и бюджета на Община град Добрич.
III. Процедура по присъждане на наградите
Чл. 9. Редът за присъждане на наградите е следният:
(1) Предложенията за наградите се правят от културни, образователни и научни институти и организации, творчески звена, съюзи и синдикати, неправителствени организации и граждани в писмен вид с мотивировка до кмета на Община град Добрич в срок до 20 септември на всяка календарна година. Заедно с тях в писмен вид се подават и предложения за членове на комисията по оценяване и присъждане на наградите.
(2)  Не се приемат самопредложения за номинации.
(3) Физическите и юридическите лица могат да правят само по едно предложение съответно за колективна, за индивидуална награда и за награда за млад творец или учен.
(4) След изтичане на срока по чл. 9, ал. 1, Кметът на Община град Добрич публикува постъпилите предложения на официалната интернет страница на Общината и в местните средства за масово осведомяване за изразяване на обществена позиция.
(5) В публикацията се посочват също така срокът и начинът за изразяване на обществената позиция.
(6) Предложенията за годишните награди се разглеждат и оценяват от комисия в състав от минимум пет члена, включително председател и секретар. Председател на комисията е заместник-кметът в ресор „Хуманитарни дейности“.
(7) Поименният персонален състав на комисията се определя със Заповед на Кмета на Община град Добрич, въз основа на постъпилите предложения по чл. 9, ал. 1 от Правилника.
(8) Не може да бъде член на комисията лице, което е номинирано или е част от номиниран колектив и по някакъв начин е заинтересовано от избора на комисията.
(9) Комисията оценява и класира направените предложения, като взема под внимание постъпилите мнения и становищата на гражданите и юридическите лица. Същата взема решение след провеждане на тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство (50% плюс 1 от общия брой на членовете си). Заседанието, на което се гласуват решенията за определяне на наградите, е открито.
(10) Комисията изготвя писмен протокол за решенията си.
(11) По преценка на комисията награди могат и да не се присъждат.
(12) Комисията може да присъжда допълнително грамоти за принос в науката и в духовното развитие на град Добрич по своя преценка.
ІV. Заключителни разпоредби
            § 1. Този Правилник е приет с Решение № 34-12 от 29.07.2014 година на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от датата на обнародването му в печата или разгласяването му по друг начин на територията на общината.
 
 
Източник:Община ДОБРИЧ

Коментирайте
Подобни новини
Прогноза за времето в петък
Прогноза за времето в петък
Рег. директор на ДАИ-Варна отрече твърденията за подкупи и претоварване на камиони
Рег. директор на ДАИ-Варна отрече твърденията за подкупи и претоварване на камиони
Пощенска марка  „160 години от рождението на генерал Иван Колев“ ще бъде представена на 25 септември
Пощенска марка „160 години от рождението на генерал Иван Колев“ ще бъде представена на 25 септември
МК ГЕРБ (СДС): При Йорданов Добрич се разпада!
МК ГЕРБ (СДС): При Йорданов Добрич се разпада!Яндекс.Метрика