Начало >Добруджа >Регионални

Стартира мярката на МИГ Добричка за развитие на неземеделски дейности

24.03.2020 г. 09:39:30 ч.
/
Стартира мярката на МИГ Добричка за развитие на неземеделски дейности
Местната инициативна група „Добричка“ (МИГ Добричка) стартира първи прием на проектни предложения по  подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.Ще се подпомогнат проекти,насочени към установяването и развитието на неселскостопански дейности, които водят до създаване и утвърждаване на продукт, базиран на местни ресурси и/или иновация,развитие на услуги, развитие на туризъм, стабилност замалкия бизнес и създаване на нови работни места.
Проектни предложения могат да подават земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като ЕТ или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и занаятчии. Задължително кандидатите трябва да имат постоянен адрес или седалище на територията на община Добричка и дейностите по проекта да се изпълняват на територията на МИГ „Добричка“.
Допустими за финансиране са инвестиции за обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги, производство или продажба на неземеделски продукти,развитие на услуги във всички сектори (грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги и др.), производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление, развитие на занаятите и други неземеделски дейности.Местата за туристическо настаняване, също могат на бъдат обновени по подмярката, ако са с до 20 помещения за настаняване, катофинансовата помощ не превишава 50 000 лв. за обект.
Безвъзмездната финансовата помощ(БФП)ще се предоставя за материални и нематериални инвестиции за изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество, закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване, придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
Кандидатите представят бизнес план по образец, който съдържа подробно описание на планираните инвестиции и дейности, и доказва икономическата жизнеспособност на проекта за 5 годишен период, а при извършване на строително-монтажни работи и трайни насаждения – за 10 годишен период.
Предвиденият бюджет по процедурата е 492 000 лв., като минималния размер на БФП за конкретен проект е 500 лв., а максималния до 150 000 лв.Общата стойност на един проект трябва да е от 10 000 лв. до 200 000 лв., като подпомагането е до 75%. За проекти включващидейности за развитие на туризъм (обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.
Пакетът с документи е достъпен в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 и интернет сайта на МИГ „Добричка“.
Източник:Областен информационен център

Коментирайте
Подобни новини
Деца ще пишат и рисуват за Седмица на гората 2020 г.
Деца ще пишат и рисуват за Седмица на гората 2020 г.
Община Тервел подготвя пакет от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса
Община Тервел подготвя пакет от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса
ДГС-Генерал Тошево дари 60 кубика дърва на социални институции
ДГС-Генерал Тошево дари 60 кубика дърва на социални институции
Два нови случая в Област Добрич
Два нови случая в Област ДобричЯндекс.Метрика