Начало >Добруджа >Общество

Всички срокове, касаещи определяне на правото и получаването на обезщетения при безработица, спират да текат при извънредно положение

25.03.2020 г. 12:12:18 ч.
/
Всички срокове, касаещи определяне на правото и получаването на обезщетения при безработица, спират да текат при извънредно положение
Във връзка с публикувания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., от Бюрото по труда в Добрич съобщават:
За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаването на парични обезщетения при безработица, спират да текат (чл. 3а, ал.1 т.1 от ЗМДВИП). Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок (чл. 3а, ал.2 т.1 от ЗМДВИП), т.е. няма да търпят санкция поради забавяне.
  Заявления за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор в бюрата по труда или по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (с КЕП или ПИК на НОИ). За целта могат да се използват електронните форми за подаване на заявление, чрез:
Официалния сайт на АЗ;
Чрез новата електронна услуга на АЗ и ДАЕУ;
По електронна поща на ел. адрес на ДБТ (само за периода на извънредно положение за лицата, които желаят да ползват посредническите услуги на ДБТ).
Агенция по заетостта съвместно с ДА ЕУ са активирани общо 6 електронни административни услуги на Агенцията по заетостта. Същите на този етап са достъпни през Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“
Електронните административни услуги включват:
Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места  
Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица
Издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица
Издаване на решения за възстановяване на регистрацията на търсещи работа лица 
Включване в обучение на възрастни
Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на търсещо работа лице

Всяка услуга е с подробно описание и с директен достъп до съответния електронен формуляр за попълване. Заявленията за горепосочените услуги се получават в ДБТ, която заявителят е избрал и посочил в заявлението си чрез ССЕВ в профила на избраната ДБТ.Единен портал за достъп до електронни административни услуги на ДА ЕУ.
 II.        Във връзка с чл. 3а, ал.2 т. 2 от КСО, регламентиран в § 5. от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМДВИП, в който е посочено, че заявление по реда на чл. 54а, ал. 3 от КСО се подава в НОИ по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/ или с персонален идентификационен код /ПИК/, или на хартиен носител в съответната дирекция „Бюро по труда“.
 Заявлението и другите формуляри, свързани с получаване на ПОБ могат да се намерят на сайта на НОИ . Телефони на ТП на НОИ Добрич за консултация и информация: 058/651 057 и 058/651 053.
Лицата, които са дошли в ДБТ да се регистрират като безработни с цел получаване на ПОБ се информират:
 да ползват отложения срок за регистрация в ДБТ и подаване на заявление към НОИ до 14 дни след края на извънредното положение;
да подадат по електронен път заявление за регистрация към ДБТ и заявление за обезщетение към НОИ
ако нямат КЕП или ПИК на НОИ, да попълнят самостоятелно на хартиен носител заявлението за регистрация в ДБТ и със съдействието на помощните материали от таблото или присъстващ служител НОИ - заявлението за ПОБ към НОИ; 

Всеки, който желае информация или консултация, може да се свърже със експертите от Бюро по труда – Добрич на телефони: 058603430, 058602029, 058602631, 0879008424 или на e-mail: dbt313@mbox.contact.bg
 
На лицата, които заявят, че имат ПИК на НОИ или КЕП и могат да го ползват в ДБТ, се предлага да подадат заявленията си към АЗ и/или НОИ в е-зоната на ДБТ, при спазване на изискването за наблюдение от служител на процеса на ползване на е-зоната. За целта е препоръчително да се осигури лесен достъп на компютъра в е-зоната до линковете на заявлението за регистрация в ДБТ и заявлението за ПОБ на НОИ.
ДБТ –Добрич съгласночл. 15 ал. (4) от ППЗНЗ продължава чрез задължителен преглед на Списъка на СРМ, да предлага и информира лицата за които при регистрацията им има подходящо свободно работно място, да се насочват от трудовия посредник за разговор или е-майл към работодателя, заявил мястото, преди да им се даде формуляр за заявяване на ПОБ.
               Във връзка с т. 3 от Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министерство на здравеопазването за ограничаване пътуването от и до областни центрове е необходимо всички регистрирани безработни лица от населени места, посещаващи ДБТ в областния център следва:
1) да ограничат посещенията в ДБТ/отлагане на планираната стъпка от ИПД;
2) в случай на посещение в ДБТ в областен център да носят регистрационната си карта, с която на контролно-пропусквателните пунктове да доказват целта на пътуването си към областния център.        

Коментирайте
Подобни новини
Водните аварии днес
Водните аварии днес
Поройният дъжд отново създаде проблеми на места в Добрич
Поройният дъжд отново създаде проблеми на места в Добрич
РБ "Дора Габе" ще получи финансова подкрепа за закупуване на нови книги
РБ "Дора Габе" ще получи финансова подкрепа за закупуване на нови книги
Двойка нанду получи днес като дарение Зооцентър Добрич. Чака ги карантина (ВИДЕО)
Двойка нанду получи днес като дарение Зооцентър Добрич. Чака ги карантина (ВИДЕО)Яндекс.Метрика