Начало >Добруджа >Общество

Заповед на кмета на Добрич в сила от днес

01.08.2020 г. 10:11:04 ч.
/
Заповед на кмета на Добрич в сила от днес

Кметът на Добрич Йордан Йорданов  издаде поредна актуализирана Заповед с мерки:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич, считано от 1 август 2020 г. до 31 август 2020 г.:

Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а)   дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към т.1, буква „а“ от Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;

б)   недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);

в)   инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към т. 1, буква „в“ от Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г)   създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

д)   осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);

е)   организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност.

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 1 и 2, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а)   организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б)   осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в)   създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;

г)   поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към т. т.4 от Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването на Република България;
Изключение от задължението по т. 4 се допуска за:

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници;

       г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м от останалите участници.

Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.
По смисъла на т. 5 и 6 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.
Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

II. Противоепидемичните мерки по т. I, 1-3 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.
Ръководителите  на ведомства и администрации, съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.
Снимка:dobrudjabg.com
Източник:Община ДОБРИЧ

Коментирайте
Подобни новини
Времето на 24 януари
Времето на 24 януари
Нови 6-ма с Ковид-19 регистрирани в област Добрич
Нови 6-ма с Ковид-19 регистрирани в област Добрич
Три национални отличия за ученици на Гимназия "Райко Цончев"
Три национални отличия за ученици на Гимназия "Райко Цончев"
Шестима от Дома за стари хора в Добрич починаха от Ковид-19. 44 са заявили желание за имунизация
Шестима от Дома за стари хора в Добрич починаха от Ковид-19. 44 са заявили желание за имунизацияЯндекс.Метрика