ОИЦ-Добрич стартира „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“

10.03.2017 г. 09:14:16 ч.
/
 ОИЦ-Добрич  стартира „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“
Геновева Друмева управител на ОИЦ-Добрич гостува в МГ Добруджа на 10 март

През 2017 година ОИЦ – Добрич отбелязва 6 години от създаването си. Какви събития идейности планирате за тази година?


Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), като част от националната мрежа от 27 областни информационни центрове  ще продължава да представя актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по програмите 2014-2020 г. и ще популяризира политиките и ролята на ЕС както на място в офиса, така и чрез информационни срещи и изнесени приемни във всичките 8 общини в област Добрич, където всички заинтересовани ще могат да получават информация. В годишната програма на ОИЦ е заложена и провеждането на една обща инициатива, обща информационна кампания за 2017 г., която ще се проведе на територията на цялата страна от цялата мрежа.
Какво точно ще представлява тази кампания? Какви са основните цели?
Общата кампания, наречена „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ стартира символично от днес, 10 март и ще продължи 60 дни. Датата на стартирането и продължителността са свързани с основните два информационни повода: Отбелязване на 60 години Европейски социален фонд, в контекста на 60-та годишнина от сключването на Римския договор и 10 години присъединяване на България към ЕС. Основните цели са популяризиране на актуални възможности за кандидатстване по програмите, финансирани от Европейски социален фонд,представяне на успешни проекти по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж на различни бенефициенти на територията на област Добрич.

Може би трябва да кажем и няколко думи за тези две годишнини, които ще се комуникират по време на кампанията „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“. Кои са те?

На 25 март се навършват 60 годиниот подписването на Римския договор. С него шест европейски държави (Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия и Германия) създават Европейската икономическа общност (ЕИО)и премахват търговските бариери между участващите страни, въвеждат единни външни мита, както иобща търговска политика. От 1957 г. насам ЕС гарантира все повече права на европейските граждани, включително правото на равно третиране, когато живеят, работят, учат и развиват стопанска дейност в друга страна от Съюза.
Европейският социален фонд е създаден съгласно Римския договор с цел подобряване на мобилността на работниците и на възможностите за заетост на общия пазар. Впоследствие неговите задачи и оперативни правила са преразгледани, за да отразят промените в състоянието на икономиката и заетостта в държавите членки, както и развитието в политическите приоритети, определени на равнището на ЕС.
Четири са основните тематични цели на фонда:
•          насърчаване на устойчива и качествена заетост
•          насърчаване на социалното приобщаване;
•          инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното обучение;
•          повишаване на капацитета на публичните органи за ефективна публична администрация.
Европейски социален фондноси ползи на гражданите, включително на младите хора, жените и хората от групи в неравностойно положение, с оглед на засилването на социалното приобщаване. Фонда подкрепя също така работниците, предприятията и предприемачите. И накрая, Европейски социален фондпомага на държавите членки да подобрят качеството на своята публична администрация и своето управление.
В България фонда е осигурил 60 на сто от всички разходи за активни политики на трудовия пазар през изминалия програмен период (2007-2013 г.). Финансирането от фонда за България бе на обща стойност 1,388 милиарда евро, от които страната ни е усвоила 1,025 млрд. евро или 76 % при средно 79 % усвояемост за целия ЕС.
За предходния програмен период в област Добрич има изпълнени 164 договора на стойност 149 милионалева Това са проекти на общини, училища, различни по дейност фирми, неправителствени организации и др. За този програмен период в Област Добрич има сключени общо 29 договора по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растежи Оперативна програма Добро управление – оперативните програми , финансирани от фонда на обща стойност 8,6 млн. лв. Това са безвъзмездни средствакакто за образование, квалификация и преквалификация на работници, осигуряване на по-добри условия на труд, предоставяне на социални услуги за деца и възрастни от уязвими групи,  така и за добро управление.Дейността на Областния информационен център - Добрич също се финансира със средства от Европейски социален фонд.
На 1 януари 2017 г. се навършиха 10 години от приемането на България в Европейския съюз – това е другата годишнина, която ще популяризираме и комуникираме по време на кампанията . Точно на 1 януари 2007 г. страната ни и Румъния бяха приети в общността като пълноправни членове.През цялата година ще има различни събития, с които ще се отбележи това. България е една от страните в ЕС, които получават повече средства от бюджета на Съюза, отколкото внасят в него, и това ще остане така. От 2007 година до 2015 г. включително България прави вноски към съюза в рамките на 3,5 млрд. евро и получени 13,5млрд. евро, оперативен бюджетен баланс (Разликата между това, което една държава получава от бюджета на ЕС, и това, което плаща в него) е + 10,2 млрд. евро. Трябва да се има предвид, че тази разлика не отразява точно ползите от членството в ЕС. Много от тях, като например мир, политическа стабилност, сигурност и свобода на живот, работа, учене и пътуване навсякъде в Съюза, не могат да бъдат измерени.Освен това европейските инвестиции имат за цел да са от полза за ЕС като цяло, така че европейско финансиране в една страна може да е от полза и за други държави от Съюза.
През 10-те години на членство усвояването на еврофондове са довели до нарастване на Брутния вътрешен продукт на страната с близо 12%. Това става ясно от доклад на Министерството на финансите за ефекта на фондовете на ЕС върху икономиката на странатаот момента на  приемането ни за член на Общността до края на 2016 г.През първия за страната програмен период (2007–2013 г.) е получен достъп до средства от ЕС в размер на 9,4 млрд. евро. Към 30 юни 2016 г. усвоените средства от европейските фондове са над 9 млрд. евро, като степента на усвояване е 96,6%. Общият ефект на тези пари върху икономиката ни се изразява в кумулативно нарастване на БВП с 11,5% към края 2016 г. над базисния сценарий при липсата на пари от ЕС, се посочва в доклада.През втория за страната програмен период (2014–2020 г.) е получен достъп до 9,9 млрд. евро от ЕС. В сравнение с периода 2007–2013 г. това е ръст с 5,2%.
Разкажете и за самата кампания – какво се предвижда , кои са важните дати?
Днес даваме старт на конкурс „Европа в моя регион, през моите очи“ за фотография (възрастова група – ученици 8-12 клас) и рисунка (възрастова група – ученици 4-7 клас). Ще се поставят плакати в цялата област и ще се проведат разговори с преподавателите по изобразително изкуство и школите по проект „Твоят час“ за популяризиране на конкурса. Онлайн, на страницата на ОИЦ – Добрич, Инстаграм (Instagram), както и на страницата на Общините в областта и на Областна администрация ще се публикува регламента на конкурса.  От 10 март  до 10 април ще се набират предложенията за конкурса. Всички изпратени фотографии/рисунки ще бъдат публикувани на страницата на ОИЦ – Добрич във Фейсбук и Инстаграм  от 10 април до 12 април и ще се оценяват онлайн до 22 април. Ще бъдат наградени с най много харесвания - първо място, второ и трето място и в двете категории. Със специална награда ще се награди училището/школа, изпратило най-много фотографии и рисунки. Награждаването ще се състои на 25 април (датата на 10 години от присъединяването на България към ЕС) в градинката пред Алеята на знамената на страните-членки на ЕС в град Добрич Изложба от изпратените рисунки и фотографии ще се направи във фоайето на Органова зала Добрич.

Екипът на ОИЦ – Добрич ще потърси и подбере минимум четири души, върху чиито живот Европейски социален фонд е имал положително отражение и чиито житейски истории ще се опишат в кратки разкази със снимки. Разказите ще бъдат публикувани в електронна книга заедно със други от цялата страна.
В периода 2-12 май ще се проведат два Дена на отворените врати- единият в град Добрич, а другият в една от общините в областта.В дните на отворени врати ще се включат представители на училища,общини, доставчици в социални услуги в областта, с финансирани проекти по Европейски социален фонд и Европейски фонд за регионално развитие. Те ще имат възможност да представят своите проекти, да разкажат как тези проекти са подпомогнали дейността им, да покажат постиганите резултати. Ще се проведат и дискусии, в които ще се споделят своя опит, предизвикателствата пред които са били изправени и възможностите за осигуряване на устойчивост на резултатите по проектите. Ще се организира и посещение на обекти обновени с европейски средства. В дните на отворени врати областният център ще представи актуални възможности за кандидатстване по ЕСИФ.
Предвижда се провеждане назаключително събитие „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, което ще бъде на13 май 2017 г.,То ще протече едновременно като две прояви. Първата проява ще бъде организирана като спортно съревнование между 8 отбора от училищата в областта – Добрич, Добричка, Тервел, Крушари, Балчик, Каварна, Генерал Тошево и Шабла. Отборите ще се състоят от 10 ученици във възрастовата група 5-7 клас – 5 момичета и 5 момчета. Участниците ще са ученици, които участват в различни проекти, включително и в извънкласни спортни дейности по проект „Твоят час“. Съревнованието ще се проведе на открито и ще се състои от 6на брой (6 години ОИЦ) подвижни и спортни игри, тематично, свързани с информационните поводи на кампанията. Втората проява ще бъде организирана като масово рисуване на предварително зададена тема върху външна градска площ: (асфалт/стълби/стена)с подходяща боя. Участие ще вземат минимум 30 ученици, учители и ръководители на школи по изобразително изкуство.Такива събития се предвижда да се проведат на територията на цялата страна, както и в държавите членки на ЕС. В много от страните ще се проведат мащабни информационни кампании, конференции, дни на отворени врати и други инициативи;ще има много публикации в медийното пространство; всичко ще се популяризира в социалните мрежи. Всички инициативи ще отбележат годишнината на Европейски социален фонд и ще се покажат добри практики и проекти, финансирани с европейски средства.
Споделете по любопитното свързано с ЕС
5 % от богатството на България се дължи на инвестиции от ЕС.
Със средства от бюджета на ЕС се подкрепят българските земеделски стопани и развитието на селските общности, като се инвестира в проекти за подобряване на условията на живот и за повишаване на конкурентоспособността на предприятията в селските райони.
ЕС инвестира значителни средства в българските региони по проекти за модернизация на водоснабдителни и канализационни системи, за изграждане на магистрали и линии на метрото и др.
Бюджетът на ЕС е ВАШИЯТ бюджет — от учените до земеделските стопани, от пътуващите със софийското метро до работещите в малките предприятия в селските райони — всички ние имаме полза от проектите, финансирани от ЕС.
И накрая бих искала да поканя жителите на областта на 13 май, на финалните събития които ще се проведат за да отпразнуваме 60-та годишнина от създаването на Европейския съюз и 10-та от членството ни в него. Подробна информация ще бъде разпространена чрез социалните мрежи, сайтовете на общините в областта и медиите.
Снимка:scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net

Коментирайте
Подобни новини
Веселина Малчева: Добрич не е бил обикновен провинциален град, наричали са го Малкия Букурещ
Веселина Малчева: Добрич не е бил обикновен провинциален град, наричали са го Малкия Букурещ
Захари Бахаров: Аз съм адски привилегирован, че мога да си изкарвам хляба с тази професия
Захари Бахаров: Аз съм адски привилегирован, че мога да си изкарвам хляба с тази професия
Кметът на Балчик Николай Ангелов: Създаваме добри условия за предстоящия летен сезон
Кметът на Балчик Николай Ангелов: Създаваме добри условия за предстоящия летен сезон
Кметът Йордан Йорданов: 20 млн. лева са предвидени само ремонт за улици
Кметът Йордан Йорданов: 20 млн. лева са предвидени само ремонт за улициЯндекс.Метрика