Начало >Добруджа >Регионални

МИГ „Тервел –Крушари” стартира прием на проекти за подкрепа на земеделските стопани

23.11.2023 г. 16:53:43 ч.
/
МИГ „Тервел –Крушари” стартира прием на проекти за подкрепа на земеделските стопани
На 20 ноември 2023 г., Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира пети прием на проектни предложения по подмярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 
Бюджетътв размер на77 000лв. ще подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата; въвеждане на нови технологии и модернизация на производството; привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства. Проектните предложения трябва да водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез модернизиране на машинния парк; обновяване и разширяване на сградния фонд; разширяване на площите с трайни насаждения; подобряване на условията на труди модернизиране на животновъдните ферми и стопанствата за производство на пчелен мед.
 
Ще бъдат подпомогнати земеделски стопани, физически или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, със седалище или съответно постоянен адрес на територията на общините Тервел и Крушари. Размерът на стопанството им трябва да не е по-малко 8000 евро, измерено в стандартен производствен обем (Приложение №22 към Насоките за кандидатстване).
 
Минималната безвъзмездна финансова помощ за един проект е 2 000 лв., а максималната77 000 лв., като процента на съфинансиране е от 40% до 60%от общите допустими разходи по проекта.
 
Допустимите разходи са зазакупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост (земя); закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване и създаване и/или презасаждане на трайни насаждения и етерично-маслени култури, включително трайни насаждения от десертни лозя. Допустими са и инвестиции за съоръжения/оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждане на пчели-майки. Могат да се закупят специализирани земеделски транспортни средства (камиони, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция и др.), съоръжения за напояване в стопанствата (резервоари, сондажи, системи за капково напояване) и др. Ще могат и да се направят предварителни разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери, консултантски услуги и др. Всички дейности трябвада се осъществят на територията община Тервел и община Крушари.
 
Проектните предложения трябва да бъдат подадени до 15 януари 2024 г., 17:30 ч.,по електронен път в системата ИСУН 2020, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:  https://eumis2020.government.bg.
 
Условията за кандидатстване и изпълнение са достъпни в системата ИСУН 2020https://s.shopeee.com/d5Y7, на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/, както и на място в офиса на местната инициативна група,с адрес гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11.
 
 

Коментирайте
Подобни новини
Читалището в с.Ловчанци очаква желаещи да се присъединят към самодейните му клубове и състави
Читалището в с.Ловчанци очаква желаещи да се присъединят към самодейните му клубове и състави
ОДБХ-Добрич: Взети са всички мерки за ликвидиране на огнището на птичи грип в село Стефаново (ВИДЕО)
ОДБХ-Добрич: Взети са всички мерки за ликвидиране на огнището на птичи грип в село Стефаново (ВИДЕО)
Мартенски базар отвори врати в центъра на Шабла
Мартенски базар отвори врати в центъра на Шабла
Работна среща в Генерал Тошево във връзка с транснационален проект „Чисти райони, зелени и отворени улици“
Работна среща в Генерал Тошево във връзка с транснационален проект „Чисти райони, зелени и отворени улици“Яндекс.Метрика