Начало >Добруджа >Регионални

Подкрепа за развитие на неземеделски дейности в общините Тервел и Крушари

27.11.2023 г. 10:51:40 ч.
/
Подкрепа за развитие на неземеделски дейности в общините Тервел и Крушари
Местната инициативна група „Тервел-Крушари“ стартира пети прием на проектни предложения по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията си за Водено от общностите местно развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 30 000  лв., осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Целта е да се насърчи създаването на нови, и да се подкрепи развитието на съществуващи неземеделски дейности на територията на общините Тервел и Крушари. Ще се подкрепят проекти свързани с инвестиции в неземеделски дейности, създаване на заетост  и подобряване достъпа до услуги за населението от селския район.
Могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите, както и физическите лица, регистрирани по Закона за занаятите. За да са допустими, земеделските стопани трябва размерът на стопанството им да е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от 8000 евро. Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление на територията на общините Тервел и Крушари, и да осъществяват дейностите по проекта на същата територия.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е от 1 400 лв. до 30 000 лв., като подпомагането е до 70% от общия размер на допустимите разходи. За проекти, включващи дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) финансовата помощ е до 5% от общите допустими разходи.
Ще се подкрепят проекти насочени към инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги; грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др.), обновяване на туристически обекти (с до 20 помещения за настаняване), и развитие, популяризиране и рекламиране на  туристически услуги.
Допустими са разходи за материални и нематериални инвестиции, свързани с изграждане или подобрения на недвижимо имущество; закупуване (включително чрез лизинг) на нови машини и оборудване; придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки и други. Допустими са и разходи, възникнали не по-рано от 01.01.2014 г., за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта.
Крайният срок за кандидатстване 15 януари 2024 г., 17:30 часа. Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg
Условията за кандидатстване и изпълнение са достъпни в системата ИСУН 2020 https://s.shopeee.com/C9N6, на електронната страница на МИГ Тервел-Крушари http://www.mig-tk.org/bg/, както и в офиса на местната инициативна група, с адрес гр. Тервел, ул. „Цар Калоян“11.
Източник:Областен информационен център

Коментирайте
Подобни новини
Читалището в с.Ловчанци очаква желаещи да се присъединят към самодейните му клубове и състави
Читалището в с.Ловчанци очаква желаещи да се присъединят към самодейните му клубове и състави
ОДБХ-Добрич: Взети са всички мерки за ликвидиране на огнището на птичи грип в село Стефаново (ВИДЕО)
ОДБХ-Добрич: Взети са всички мерки за ликвидиране на огнището на птичи грип в село Стефаново (ВИДЕО)
Мартенски базар отвори врати в центъра на Шабла
Мартенски базар отвори врати в центъра на Шабла
Работна среща в Генерал Тошево във връзка с транснационален проект „Чисти райони, зелени и отворени улици“
Работна среща в Генерал Тошево във връзка с транснационален проект „Чисти райони, зелени и отворени улици“Яндекс.Метрика