Соня Георгиева: Да бъдем обединени в усилията си за възраждането на нашите села

24.06.2021 г. 13:58:09 ч.
/
Соня Георгиева: Да бъдем обединени в усилията си за възраждането на нашите села
- Г-жо Георгиева, последната седмица на юни определено е най-специалната в календара на Община Добричка – когато празнувате и правите своеобразна равносметка на изминалите месеци. Две са празничните събития, които десетилетия събират жителите на 68-те населени места във Вашата община, а и много гости – тържественото събрание и фолклорният събор край Дебрене. И те ще са с широка публичност за пръв път в рамките на Вашия мандат…
Да… Живеем в особено време… Преминаваме през необичайни ситуации… За първи път от десетилетия през 2020 година не се събрахме на Дебрене, нямахме възможността да организираме и тържественото събрание с празничния концерт. Не можахме да връчим и Годишните награди на Община Добричка на специално публично събитие със специфичната празнична атмосфера.
Но тази година всичко това ще се случи… Готвим се усилено… Всичко се случва в много кратки срокове, зависими сме от обстоятелствата… Но пък желанието ни да реализираме тези емблематични за Община Добричка събития е огромно…
 - Фолклорният събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ е събитието, с което Община Добричка се обозначава през десетилетията и в национален мащаб, с половинвековни традиции…
Да, съборът край Дебрене определено е събитието, с което се идентифицираме като общност. Тук се срещаме, общуваме, посрещаме приятели, гости… Един ден, в който приветстваме таланта, връщаме се към корените… В местността Славна канара си дават среща не само поколенията, но и проекциите на вековни традиции… И през тази година този ден ще бъде 26 юни. По традиция - винаги последният съботен ден на месец юни. 52-то издание на събора ще се впише в история с повече от 1 600 участници - певци, танцьори, инструменталисти. На четири естради ще се представят над 70 певчески групи, 22 танцови състава, пет групи за народни обичаи. Повече от 50 ще са индивидуалните изпълнители. Най-малкият участник е на 4 години, а най-възрастният – на 85. Изобщо това е един празник на българския дух, който през тази година ще бъде споделен и от гости от Румъния - очакваме група с повече от 150 участници. Международното присъствие ще се впише и с представителите на Украйна. Работим за утвърждаването на международния формат на фолклорния събор. И се радвам, че  52-то издание на „Песни и танци от слънчева Добруджа“ ще бъде сцена на повече от 230 участници от чужбина. Този форум е и своеобразната визитна картичка, която ще представя Община Добричка по света.
- В деня преди събора край Дебрене провеждате тържественото събрание. Събитието, на което връчвате и Годишните награди на Община Добричка…
Последователни сме в желанието си да отличаваме личностите, които с усилията си допринасят за развитието на нашата община. Девет са категориите, в които отличаваме кметства, училища, фирми, личности с принос към Община Добричка.
Ето и носителите на Годишните награди за 2020 г.:
- Категория „Най-добро кметство за 2020 г.” – Село Божурово
- Категория „Най-добро населено място с кметски наместник за 2020 г.” – Село Хитово
- Категория „Най-добро училище за 2020 г.” – Основно училище „Отец Паисий“ с. Батово, с директор Ваня Костова
- Категория „Най-добра детска градина за 2020 г.” - ДГ "Първи юни", с. Бранище с директор Павлинка Ковачева;
- Категория „Най-добро читалище за 2020 г.” - НЧ „Възраждане - 1941г." с.Одринци, с читалищен секретар Елисавета Маринова
-  Арендатор с принос към Община Добричка за 2020 г. – ЕТ „Жеко Жеков“- Жеко Георгиев Жеков, с.Гешаново;
-  Земеделска кооперация с принос към Община Добричка за 2020 г. - ЗК „Възраждане“ село Паскалево, с председател Нели Стоянова       
- Земеделски производител – животновъд с принос към Община Добричка за 2020 г. – "Семейна ферма Милкана" с.Стожер, със собственик Милка Василева
- Категория „Други икономически дейности с принос към Община Добричка за 2020 г. – СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров” с.Славеево, с управител Венцислава Апостолова
- Споделяте усещането за удовлетворение от празниците само тогава, когато са предшествани от реализирани цели, идеи, от постигнати резултати в работата на Вашия екип, на общинската администрация…
Последните месеци бяха необичайни и същевременно показателни за работата ни като екип. Към съобразяването с обстоятелствата, наложени от пандемията, се прибавиха и неблагоприятните  климатични условия. И все пак постигнахме изпълнение на приходната част на бюджета от 84,56 %, в абсолютна стойност - 22 053 160,00  лв. с реализиран преходен остатък в размер на 2 912 083,00 лв.
Фокусът в стратегията ни за развитието на Община Добричка е оцеляването на нашите села, задържането на населението и създаване на условия за възраждането на селищата. И, разбира се, децата – те са в центъра на политиките ни за развитието на Общината.
За всеки ученик на територията на община Добричка са осигурени безплатно хранене и транспорт. Специализиран превоз ползват 483 ученици и 87 деца от детските градини.
На 200 000 лв. възлизат предвидените през 2021 г. средства от общинския бюджет за храна за децата от 2 до 7-годишна възраст в детските градини. За дофинансиране на маломерни и слети паралелки в Бюджет 2021 г. е предвидено общинско финансиране в размер на 117 352 лв.
Поддържаме здравни кабинети в девет училища в Батово, Хитово, Карапелит, Стожер, Победа, Житница, Ловчанци, Овчарово и Стефаново. Предвидили сме средства и за ремонти в сградите на лекарските практики в Батово, Карапелит, Победа, Стожер, Хитово на стойност  54 700 лв.
Социално-уязвимите групи също са специален акцент в работата ни. Разширяваме обхвата на услугите за самотно живеещи възрастни лица и хора с увреждания чрез предоставяне на интегрирани здравно–социални услуги в домашна среда „Патронажна грижа“. През юни стартира изпълнението на проект „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 241 346,85 лв. 
И през тази година продължава предоставянето на топъл обяд за най-нуждаещите се в кризисната ситуация. По проект „Топъл обяд“ в условия на пандемията от COVID-19 с конкретни цели - приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
- Инфраструктурата винаги е била на дневен ред във Вашата община, на чиято територия са разположени 68 населени места…
Да, в тази връзка и през тази година се сключват договори за няколко обществени поръчки. Предстои рехабилитация на асфалтова настилка на 61 улици в 52 населени места на обща стойност 1 518,619 лв. Предвиден е и текущ ремонт на асфалтова настилка на 55 улици в 25 населени места на стойност 381 632 лева.
В рамките на съвместната ни дейност с МИГ Добричка също реализираме няколко проекта за подобряване състоянието на уличната мрежа. 107 865, 85 лв. е стойността на  проекта „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци”.
Рехабилитация на улици ще бъде извършена и в селата Паскалево и Козлодуйци на стойност 288 061,80 лв. по проекта „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
В изпълнение сме и на проекта за ремонти на улици „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Дончево и Драганово“ на стойност 164 554 лв.
По друг проект - „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“, е одобрена безвъзмездна финансова помощ след избор на изпълнители и сключване на допълнително споразумение. Проектът на стойност 1 143 219 лв. включва реконструкция и рехабилитация на десет улици в девет населени места, както следва: Стожер, Пчелино, Победа, Котленци, Ст. Караджа, Овчарово, Черна, Фелдфебел Денково, Бенковски.
За подобряването на социалната, културната и образователната инфраструктура на територията на общината ще бъдат извършени строителни и ремонтни работи на общински обекти. В една общинска сграда и 21 сгради на кметствата и кметски наместничества ще се извърши ремонт на стойност 192 627лв. Ще бъдат извършени ремонтни дейности в пет читалищни сгради на стойност 50 624лв.
Предстои подписването на договор за основен ремонт по проект „Красива България“ - „Общинска сграда с предназначение кметство и читалище в с.Одърци”. Прогнозната стойност на поръчката е 117 741,80 лв., от бюджета на Община Добричка са заделени 75 317 лв. За ремонти в детските градини в 16 населени места са осигурени 92 410 лв. Ремонтни дейности на стойност 40 000 лв. ще бъдат извършени в училищата в селата Батово, Стефаново и Смолница.
Стартира и обществена поръчка за изграждане на нова детска градина в с. Стефан Караджа на стойност 255 000 лв.
За частична подмяна на амортизираната водопроводна мрежа в осем населени места ще бъде извършен капиталов трансфер за материали към ВиК – Добрич, на стойност 93 600 лв.
 - За поредна година Община Добричка има одобрени проектни предложения и в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“ на обявения от МОСВ И ПУДООС конкурс за 2021 г. …
Да, общата стойност е около 65 000 лв. и в тази финансова рамка ще се реализират проекти в селата Царевец, Козлодуйци, Смолница, Славеево, Ведрина, в училището в село Божурово, детските градини в селата Черна и Бранище.
 - Планирате и реализирането на проекти, чието одобрение тепърва предстои…
Да, в процес на оценяване са три проекта, по които предвиждаме:
- обновяване на Каралезката чешма и създаване на музейна експозиция „100 години „Песента на колелетата“;
- Рехабилитация на участъци от улици в селата Стефаново и Одърци; Изграждане на площадка за игра в с. Плачидол;
- в закритото училище в село Паскалево да се създаде уникална целогодишна локация, която да дава възможност за практикуване на алтернативен туризъм. Предвижда се разнообразяване и подобряване на съществуващата инфраструктура и закупуване на оборудване и обзавеждане. 
- Какво ще пожелаете на жителите на община Добричка в празничния ден?
Желая здраве и добруване! И нека срещат с увереност бъдещето, защото селата неизбежно ще бъдат притегателен център за тези, за които ежедневният контакт с природата, със земята е незаменим. И нека бъдем обединени в усилията си за тяхното възраждане!

Коментирайте
Подобни новини
Татяна Гичева, ЕВРОПА ДИРЕКТНО: Ще продължим да насърчаваме активното участие на гражданите в процесите на ЕС
Татяна Гичева, ЕВРОПА ДИРЕКТНО: Ще продължим да насърчаваме активното участие на гражданите в процесите на ЕС
Журналист от Балчик събра в книги своите български и английски интервюта
Журналист от Балчик събра в книги своите български и английски интервюта
Маестра Константина Петкова: Вида Димитрова ми казваше: „Ти, си звука на града!“
Маестра Константина Петкова: Вида Димитрова ми казваше: „Ти, си звука на града!“
Художникът Тодор Балев: Главният счетоводител на ТКЗС-то откри таланта ми
Художникът Тодор Балев: Главният счетоводител на ТКЗС-то откри таланта миЯндекс.Метрика