Начало >Добруджа >Регионални

Община Добричка обявява 4 работни места за педагогически специалист

19.09.2023 г. 15:07:22 ч.
/
Община Добричка обявява 4 работни места за педагогически специалист
Община Добричка обявява 4 (четири) работни места за позиция „педагогически специалист“ по проект „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“, със сключен Договор №БС33.22-2-011 от 23.08.2023 год., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1.        Образование - висше образование, минимум професионален бакалавър.
1.2.        Кандидатите с висше образование, с професионално  направление  „Педагогически дейности“ са с предимство.
1.3.        Професионален опит – не е задължителен.
2.           Условия на работа
2.1.        Трудов договор на непълно работно време, за срока на предоставяне на услугата 2023/2024 г.;
2.2.         Място на работа: Детските градини на община Добричка.
3.            Основни задължения:
- Участие в обучение за усвояване на умения, знания и компетентности за реализиране на интеркултурно образование;
- Провеждане на обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал в системата на предучилищното образование в община Добричка;
- Водене на клубове за формиране на знания, умения, нагласи и ценности за интеркултурна компетентност в децата и техните родители;
- Извършване на изследователски дейности, свързани със запазване на културното наследство и етнокултурното многообразие. Събиране на информация в илюстрован литературен сборник „Огърлица от шарени мъниста", включваща характеристика за всяко населено място: обичаи, културни традиции, песни, ястия и др.;
4.Организационно-управленски връзки и взаимоотношения:
Подчиненост: на кмета на община Добричка и ръководителя на проект „Създаване на мобилна група от преподаватели като иновативна форма на обучение в община Добричка“;
5. Документи   за кандидатстване:
5.1. Заявление по образец и придружаващи документи до кмета на Община Добричка;
5.2. Декларация за ползване на лични данни по образец;
5.3. Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец;
5.4. Автобиография;
5.5. Копие от документ за завършено висше образование;
5.6. Копия от документи за следдипломни квалификации, курсове, обучения и тренинги;
5.7. Копия от документи за релевантен опит (ако е приложимо).
 
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА:
1. Подборът протича в два етапа - разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за длъжността, и провеждане на събеседване. Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Добричка. Комисията изготвя протокол с предложение до кмета.
2. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установят мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на дейностите по проекта.
Кандидатите следва да подадат заявление по образец в община Добричка, гр. Добрич, ул. „Независимост" №20, стая 105 ЦУИГ, в срок до 17:00 часа на 26.09.2023 г.
За допълнителна информация: Наташа Захариева - ръководител проект, тел. за контакт: 058/600889 ц., вътр. 231.
Както и на интернет страницата на община Добричка: www.dobrichka.bg
 
Снимка:www.dobrichka.bg
Източник:Община Добричка

Коментирайте
Подобни новини
Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден
Основно ремонтирани са 9,5 км от пътя Каблешково - Межден
Одобрен е проект на Община Добричка за рехабилитация на пътен участък между Карапелит и Медово
Одобрен е проект на Община Добричка за рехабилитация на пътен участък между Карапелит и Медово
Мобилната изложба „Сватба в Добруджа“ гостува в читалището в село Гурково
Мобилната изложба „Сватба в Добруджа“ гостува в читалището в село Гурково
Връчват званието "Почетен гражданин на Тервел"
Връчват званието "Почетен гражданин на Тервел"Яндекс.Метрика